Nya allmänna råden för Åtgärdsprogram

Vad är nytt och vad innebär förändringarna?

Nu är dom här! Dom nya allmänna råden för åtgärdsprogram. Men vad innebär de och vilka är de största skillnaderna.  Och hur kan skolor och kommuner använda webbstöd för arbetet? Tillsammans med Halmstads kommun och Gudrun Löwendahl-Björkman på GLB Åtgärdsprogram har vi gått igenom de nya allmänna råden för arbetet med åtgärdsprogram och sammanfattat de viktigaste skillnaderna:

 

Vad är nytt?

Kopplingen till skollagen, läroplanen och formalia stärks:
 • Varje kapitel börjar med ”Aktuella bestämmelser”
 • Ca 26 av de 71 sidorna är text ur styrdokumenten
Förtydligande om rollfördelning och ansvar t.ex:
 • Huvudman: Uttalat ansvar att säkra skolorna har resurser, undersöka att särskilt stöd fungerar
 • Rektor: Säkra resurser för stödarbetet, säkra rutiner, besluta om avslutat ÅP
 • Lärare och annan skolpersonal: Förtydligat i varje steg
 • Elevhälsan: Förtydligat om samråd i utredning och medverkan vid utarbetande av åtgärder
Dokumentation:
 • Utredningens två delar: Beskrivning av skolsituationen / Bedömning om särskilt stöd
 • Ansvarig för varje åtgärd Detta stod även i AR 2008 (sid 15 & 17)
 • Beslut som kan överklagas
 • Exempel på utformning av blanketter
Elev och vårdnadshavare:
 • Kan överklaga ÅP och dess innehåll, samt t.ex beslut särskild studiegång (i Skollagen)

Vad kan ni göra nu?

Huvudman behöver nu:
 • Undersöka att skolor har fungerande stöd
 • Säkra att skolor har resurser för stöd
Rektor behöver nu säkra:
 • Resurser för stödarbetet
 • Uppdatera befintliga grundrutiner
 • Nya rutiner kring överklagande
 • Säkra systematiskt kvalitetsarbete kring åp
Elevhälsan behöver nu:
 • Säkra medverkan i utredning, och i utarbetande av större åtgärder.

Lärare och annan skolpersonal behöver nu:
 • Sätta sig in i nya rutinerna
 • Samtala med eleven och vårdnadshavarna så snart som möjligt när svårigheter uppmärksammats
åp_unikum

Behöver era skolor också webbstöd för åtgärdsprogram?

I Unikum hanterar du dokumentationen kring utredning och åtgärdsprogram och säkert och smidigt på webben. All dokumentation finns samlad, säkert lagrad och endast tillgänglig för behöriga.

Läs mer och anmäl intresse här >>