Nytt från Skolverket: Stödmaterial för stödinsatser i utbildningen

Stödmaterial för stödinsatser i utbildningenMånga som arbetar i skolan tycker att arbetet med stödinsatser är lite krångligt och svårarbetat. Nu har Skolverket kommit med ett nytt stödmaterial för att hjälpa till att konkretisera det arbetet. Materialet riktar sig till alla som arbetar i förskoleklass, fritidshem, de obligatoriska skolformerna, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För rektors arbete med stödinsatser är materialet extra värdefullt då det både hjälper till i det dagliga arbetet, men också ger stöd i hur man kan komma vidare i det löpande kollegiala arbetet med stödinsatser både på den enskilda skolan och på huvudmannanivå.

Hur ska man jobba med stödinsatser i skolan?

Under 2014 skedde en hel del förändringar när det gäller arbetet med stödinsatser. Skolverket tog fram nya allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och i slutet av året kom också stödmaterial för arbetet med stödinsatser: Stödinsatser i utbildningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. 

Skolverket har även gjort en film om skolans arbete med stödinsatser som framförallt riktar sig till huvudmän, men som är sevärd för alla som arbetar med stödinsatser.

Vad innehåller stödmaterialet?

Stödmaterialet är en konkretisering av Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och syftet är att vägleda rektorer, lärare och övrig personal i deras arbete med stödinsatser. Framförallt innehåller det konkreta exempel på hur man kan dokumentera de olika stödinsatserna för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Hur kan vi hjälpa varje barn att nå sin fulla potential?

Vad måste vi på skolan lära oss för att alla våra elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling?

Materialet innehåller också frågor som kan användas på olika nivåer i organisationen. Till exempel kan rektor fundera över ”Vad måste vi på skolan lära oss för att alla våra elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling?” Rektor får ett batteri med frågor som kan hjälpa till att utveckla verksamheten. Till personal- eller arbetslagskonferenser finns reflektionsfrågor som kan hjälpa
skolpersonalen att utveckla sitt arbete. Exempelvis ”Vilka former
av extra anpassningar har 
vi utvecklat på vår skola för att eleverna
ska klara undervisningen?”

Kom gärna med dina tankar om stödmaterialet i vårt tyck till-forum! Vad tycker du är mest användbart?

Sammanfattat av Emma Rosén, Unikum