Nytt stödmaterial från Skolverket – Läxor i praktiken

Läxor i praktikenSkolverket har tagit fram ett stödmaterial om läxor i skolan, Läxor i praktiken. Detta har de gjort för att de får mycket frågor om läxor trots att det inte är reglerat i styrdokumenten. Deras förhoppning är att materialet ska stödja skolorna i deras arbete att utveckla genomtänkta förhållningssätt till hur de kan arbeta med läxor. De konstaterar i materialet att mycket av det som kännetecknar god undervisning också går att applicera på vad en god läxa kan vara.

Tre viktiga saker som tas upp i materialet är:

 • Faktorer som kan göra att läxan blir ett stöd för elevernas lärande
 • Likvärdighetsaspekter samt faktorer som främjar likvärdigheten
 • Diskussionsfrågor att diskutera på skolorna
Syfte med stödmaterialet

Det finns ingen reglering av läxor, varken OM de ska ges eller HUR de ska vara utformade. Lärare och rektorer får själva avgöra om och i så fall hur de ska arbeta med läxor. Syftet med stödmaterialet är att ge lärare och rektorer ett underlag för diskussion på skolan. Om läxor ska ges kan materialet ge vägledning i hur de kan utformas.

Läxors syften och effekter

Stödmaterialet tar upp att syftet med de flesta läxor är att bidra till att öka elevernas kunskapsutveckling. Dock tar man upp att de också kan ges för att tiden i skolan inte upplevs räcka till, att eleverna ska utveckla goda studievanor samt att ge vårdnadshavarna insyn i skolarbetet.

Det finns olika typer av läxor och de har också olika syften. Materialet beskriver följande läxor:

 • Repetitions- eller övningsläxan, t ex glosläxor eller läxor i multiplikationstabellen.
 • En läxa som förbereder eleverna inför ett moment i undervisningen, t ex att läsa en text hemma. Även Flipped classroom är ett exempel på detta.
 • Läxor som gör att eleverna kommer i kontakt med innehåll som finns utanför skolan, t ex en intervju med en förälder.
 • Läxor för att komma ikapp eller ta igen något man missat.
 • Läxor för att läraren ska få mer bedömningsunderlag.

I materialet tas upp vad forskningen säger om läxors effekter. Generellt visar forskningen att läxor ger större effekt på äldre ungdomars kunskapsutveckling än yngre barns. Man tar också upp svårigheten att forskningen ofta jämför läxor som om de var av samma typ.

Läxans kvalitet

Det är viktigt att läxorna hänger ihop med den pågående undervisningen i klassrummet samt att den följs upp på ett sätt som gör att den får en tydlig funktion. Läxor av god kvalitet förbereds och förklaras av läraren, dvs att eleverna förstår vad och varför. Det är också viktigt att eleverna vet hur läxan kommer att följas upp samt hur den ska användas i undervisningen.

Det är mer gynnsamt för elevernas lärande att få diskutera läxor än att få dem tillbaka rättade.

Undersökningar visar att det är mer gynnsamt för elevernas lärande att få diskutera läxor än att få dem tillbaka rättade. Detta är ju också något som påverkar lärarnas arbetsbörda. I materialet tas upp att det finns skäl att fundera över om läxor ska användas som underlag för summativ bedömning. Istället förordas det att använda läxor framåtsyftande, dvs i det formativa arbetet.

Rimlig arbetsbelastning

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningenSkolverket tar i Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen upp vikten av att lärarna ska fördela elevernas arbetsbelastning jämt över terminen. I stödmaterialet lyfts fram att det är viktigt att eleverna får reellt inflytande över skolans sätt att arbeta med läxor.

Det är också viktigt att läxor ges med god framförhållning så att eleverna kan planera sin tid.

Likvärdighet

Läxor kan individanpassas så att alla elever får den utmaning de behöver. Likvärdighet innebär inte att alla får samma läxor, men om läxan är likadan till alla elever kan läraren ge öppna uppgifter så att eleverna själva kan individanpassa.

Exempel på diskussionsfrågor

Efter varje avsnitt i stödmaterialet finns diskussionsfrågor som kan användas på skolorna. Exempel på frågor:

 • Om ni redan har gemensamma riktlinjer kring läxor på skolan: hur är dessa formulerade och hur tycker ni att de fungerar? Om ni inte har sådana riktlinjer: vad skulle ni behöva ena er om, och hur skulle en läxpolicy kunna formuleras?
 • Texten tar upp att det kan finnas olika syften med olika typer av läxor. Vilka syften med läxor är vanliga på er skola? Varierar det beroende på elevernas ålder och mellan olika ämnen, och i sådana fall hur?
 • Hur kan ni arbeta med att förbereda eleverna inför en läxa?

Vi på Unikum har tolkat materialet som att Skolverket förordar att läxor ska användas i den formativa bedömningen snarare än i den summativa för att vara givande för lärandet. Hur tolkar du materialet? Diskutera gärna materialet i vårt Tyck till-forum.

Sammanfattat av Emma Rosén, Unikum