“Det fantastiska är hur Teams och Unikum pratar med varandra. När pedagoger ska skriva eller titta på en planering kommer de direkt in i Unikum från Teams. De kan också skapa nya planeringar i Teams", berättar Frida Wickman, verksamhetsutvecklare på Dibber.

Precis som många andra huvudmän har Dibber sett att det är en utmaning att få till en röd tråd genom hela styrkedjan, från barn till huvudman och tillbaka. Sedan ett år tillbaka använder de Unikum och Teams för att få koll på hela sitt systematiska kvalitetsarbete.

“Sedan vi började använda Unikum har medvetenheten kring systematiskt kvalitetsarbete ökat markant och det har haft positiv påverkan på arbetsformer och processer i våra verksamheter”, säger Frida Wickman, verksamhetsutvecklare på Dibber.

Dibber utgår från att barnets lärande ska kunna påverka huvudmannens beslut och att dessa beslut ska kunna fördjupa barnets lärande. För att göra styrkedjan synlig på varje nivå och för varje person utgår de från de fyra delarna i Kvalitetshjulet från Skolverket: Följa upp, Analysera, Planera och Genomföra.

Bilden visar fyra kvalitetshjul som innehåller, planering, genomförande, uppföljning och analys på fyra olika nivåer. Huvudman, Förskola, Grupp, Barn.

Systematiskt kvalitetsarbete från barn till huvudman

En viktig del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har, för Dibber, varit att se över hur delarna inom de olika nivåerna hänger ihop. De har också tydliggjort i vilket system man gör vad. På så sätt blir det enkelt för huvudman, rektor och pedagog att dokumentera, reflektera, analysera och planera på respektive nivå. Det blir också smidigt att följa arbetet och hitta den dokumentation respektive roll behöver.

Ett praktiskt exempel är att pedagoger utifrån barnets utvecklingssamtal skapar undervisningsplaneringar för gruppen. De dokumenterar sitt arbete, reflekterar och analyserar. Därefter skapar rektor och förskollärare utbildningsplaner och andra övergripande dokument som blir underlag för förskolans årliga Kvalitetsrapport. Denna rapport blir i sin tur underlag för huvudmannens Verksamhetsplan. Viss dokumentation sker i Unikum och annan i Teams. Eftersom systemen hänger ihop blir det enkelt att hitta och genomföra.

“Genom att ha hittat kärnan i Unikum och Teams möjligheter och samarbetet i det, har vi fått till flödet i hela styrkedjan”, säger Frida. 

Hör mer i filmen kring det systematiska kvalitetsarbetet med Unikum och Teams.

Läs mer om Unikum Förskola