Flippad konferens med hjälp av Unikum

- hur kan personalkonferensen få ett fördjupat innehåll?

Sara Hägle är biträdande rektor på Slättaskolan i Falun. Under hösten 2013 började hon fundera kring om hon kanske skulle kunna använda Unikum som diskussionplattform för en modifierad MOOC tillsammans med sina pedagoger.

MOOC står för Massive Open Online Course. Sara beskriver det som att man först får inspiration av någonting, t ex ett filmklipp, och det sedan väcker tankar hos de som är med på “kursen”. De får sedan uppgifter som de ska lösa enskilt eller i grupp. Deltagarna kommer i kontakt med varandra på olika sätt, t ex via sociala medier, och i allt detta skapas kunskap. I diskussionerna skapar man kunskap tillsammans. Ofta blir det någon form av slutprodukt som t ex ett blogginlägg eller en Facebookgrupp.

Begreppet “flipped classroom” har spridit sig i Sverige och många pedagoger jobbar på det viset med sina elever. Saras fundering var helt enkelt att hon skulle ha en slags “flippad konferens” där pedagogerna skulle komma förberedda till en personalkonferens för att nå längre i de gemensamma diskussionerna. En “flippad konferens” har inslag både från MOOC och från “flipped classroom”.

Om vi möjliggör öppenhet runt det vi tänker torde vi komma mycket längre i våra tankar.

I sin blogg Uttryck, intryck och avtryck skrev Sara i november 2013 ett inlägg om “flippad konferens”: ”Om vi möjliggör öppenhet runt det vi tänker, genom att skriva och kommentera vad andra skriver INNAN vi sätter oss ner och TALAR om det vi ska lära oss, torde vi komma mycket längre i våra tankar.”

En annan tanke som Sara hade var att en helt öppen blogg på nätet kanske skulle hämma en del av diskussionerna. Bloggen i Unikum kanske kunde fungera som en diskussionsplattform och göra så att fler pedagoger skulle våga skriva och kommentera då det inte var öppet för hela världen att se, utan bara för den egna personalgruppen.

Saras upplägg för flippad konferens

När hon Sara planerade hur hon skulle lägga upp sin “flippade konferens” var det här så som hon först tänkte sig upplägget:

Exempel på Blogginlägg i Unikum

Exempel på Blogginlägg i Unikum

Träff 1 – Gemensam info om frågeställning och upplägg.
Uppgift 1 – Pedagogerna tittar individuellt på frågeställningen och inspirationsmaterialet (direkt efter träffen).
Uppgift 2 – Pedagogerna skriver ner sina tankar angående frågeställningen i Bloggen i Unikum.
Uppgift 3 – Pedagogerna kommenterar det någon annan skrivit i Bloggen i Unikum.
Uppgift 4 – Pedagogerna pratar med någon annan och de skriver antingen en kommentar eller ett nytt inlägg tillsammans med.
Träff 2 – Gemensam sammanfattning och diskussion.

I mars 2014 provade Sara på en “flippad konferens” med sina pedagoger. I ett blogginlägg i Unikum ställde hon frågan ”Vad krävs för att digitalisera skolan?” och bad pedagogerna att läsa Edward Jensingers blogginlägg om Unos Uno-rapporten som kommit.  Hon uppmanade dem att skriva ner sina tankar kring blogginlägget och också gärna att kommentera varandras inlägg. Det blev alltså så att introduktionen blev i ett blogginlägg och inte vid en gemensam träff samt att  pedagogerna inte heller fick någon Uppgift 4, dvs att skriva en kommentar eller ett nytt inlägg tillsammans med någon.

Fokus på reflektion

Diskussionen på själva konferensen handlade om reflektionerna som gjorts i bloggen. En del utvecklade sina tankar och andra återkopplade till vad någon annan skrivit. Sara gjorde en sammanfattning av delar som kommit upp i kommentarerna. “Under de fortsatta diskussionerna på konferensen återkopplades det flera gånger till blogginlägget och kommentarerna. Jag upplever att vi kom på djupet i diskussionerna och att vi i och med metoden kanske kom något längre än vi skulle gjort annars.” säger Sara. “Tankarna i bloggen på Unikum kom att bli ett bra avstamp för hela vår konferens och vårt totala arbete med digitaliseringen av skolan.” fortsätter hon vidare.

Tankarna i bloggen på Unikum kom att bli ett bra avstamp för hela vår konferens.

Under konferensen diskuterade de även själva metoden “flippad konferens”. Sara förklarade syftet med att ha en konferens på det här sättet och att hon gärna ville göra så inför fler konferenser. Några av pedagogerna tyckte att de hellre hade velat ha frågan via mail, medan andra kontrade med att vitsen är att kunna se allas kommentarer. De flesta var dock positiva till att fortsätta med “flippade konferenser”. Denna första gång var det ungefär hälften av pedagogerna som kommenterade inlägget i förväg. Sara är noggrann med att påpeka att man behöver köra fler gånger för att att fler ska kunna ta till sig metoden.

Sara avslutar med att säga “Jag skulle gärna vilja utveckla metoden med “flippad konferens”, gärna med någon form av samarbete pedagogerna emellan och som på något sätt utmynnar i någon produkt. Jag har bara inte klurat färdigt än.”

Vid tangentbordet
Emma Rosén, Unikum

P.S. Du känner till att vi har en grupp på Facebook där du bl a kan diskutera frågor som ”Flippad konferens” med andra pedagoger och rektorer. Den heter Unik Meet Grundskola. D.S.

Kontaktperson

Sara Hägle

Biträdande rektor på Slättaskolan i Falun