Det egna lärandet i fokus

- formativ bedömning med hjälp av Unikum

Elevers delaktighet i sitt eget lärande är något som Marie Nordholm, lärare i NO och teknik, håller väldigt högt. Hon använder Unikum för det formativa arbetet med eleverna. Här får du läsa om hur de jobbar.

Marie Nordholm, lärareMarie Nordholm är lärare i NO och teknik på Östlyckeskolan i Alingsås. Skolan är en kommunal 6-9-skola, alla elever och lärare i år 7-9 har varsin dator och de använder verktyg som till exempel Unikum frekvent. I Alingsås kommun har man satsat mycket på arbetet med pedagogiska planeringar och man har en grupp som granskar planeringar som pedagoger skickar in. Gruppen består av pedagoger från olika skolor, stadier och ämnesbehörigheter. Syftet är att utifrån en gemensam mall underlätta och säkerställa kvaliten på planeringar som sedan finns tillgängliga för skolorna i Alingsås. Genomgånga planeringar får en kommuntagg så att alla pedagoger lätt ska kunna hitta dessa i Skolbanken. Tanken är att få fram bra planeringar som skolorna kan använda sig av. Pedagoger får även på detta sätt respons på sitt arbete och kan utveckla dem vidare. Samma möjlighet att lämna in och få respons av gruppen på sitt arbete finns för matriser.

Marie själv tycker att arbetet i gruppen är intressant och viktigt, men brottas lite med att hon gärna vill ha med eleverna i arbetet med planeringarna. Hur kan man kombinera det kommungemensamma arbetet med elevdelaktigheten i klassrummet?

Hur jobbade de tidigare?

Kravet på dokumentation har minskat för lärare, speciellt i år 6-9, men trots det så ska elever och föräldrar få samma information som tidigare. Innan förändringarna jobbade Marie och hennes kollegor mycket inför utvecklingssamtalen och skrev långa texter om varje elev i varje ämne. Nu har de istället gått över till att göra dokumentationen kontinuerligt i samband med arbetsområdena. När det är dags för utvecklingssamtal är det lätt att göra en samlad bedömning av elevernas kunskaper för det stora jobbet är redan gjort i de olika arbetsområdena.

Digital planering

Bedömningsmatris SONär Marie drar igång ett arbetsområde i NO eller teknik kan dokumentationen ibland ske i en planering i Unikum, men ibland kan det också vara i ett blogginlägg. “Jag tycker att planeringen är lite för statisk ibland.” säger Marie. “Jag vill att eleverna ska vara delaktiga och vi vet kanske inte riktigt vart vi ska när vi sätter igång. Då har bloggen i Unikum varit smidigare för oss att använda.” En vinst med att använda en planering är att hon då kan bädda in en bedömningsmatris om just det arbetsområde som de jobbar med. Hon har hittat en matris som lärarna i SO använder och som utgår ifrån The Big Five. “Jag skulle vilja göra en liknande i NO. Det är smidigt att ha en form som eleverna känner igen och som är inriktad på förmågorna.” säger Marie.

Samlad dokumentation

Under arbetets gång kommunicerar hon och eleverna med varandra i både planeringen och lärloggen. Eleverna vet att de behöver lägga in sina saker i Unikum och att det är där de kommunicerar digitalt med varandra. Marie är tydlig med att det gäller att vara konsekvent så det blir enkelt för eleverna att förstå vad som förväntas av dem. “Det är i Unikum vi skriver och inte mail eller någon annanstans.” Hon säger också att det är bra både för eleverna och henne själv att de kan dra nytta av tid och rum genom att kunna skriva när man kommer på något och inte just när de har till exempel biologi. I vissa ämnen är det inte alltid lämpligt att jobba digitalt, till exempel när de ritar diagram på papper i matten. Då tar eleverna ett foto av sitt diagram när de är klara och lägger det i lärloggen. Allt finns samlat på ett ställe.

Självskattning

När eleverna lägger sina arbeten i lärloggen kan hon koppla ihop det med en bedömning, till exempel i form av en matris. De får alltid börja med att självskatta sig oavsett om det sker i en reflektion eller i en matris. Sen skriver Marie sin kommentar eller visar i matrisen var hon tycker att de ligger och vilka utvecklingsområden de har och därefter det kan de antingen fortsätta “prata” i Unikum eller fortsätta diskussionen på lektionen. Ibland händer det att Marie och hennes kollegor inte hinner med att låta eleverna självskatta sig i matrisen först. Då kan de se att eleverna skattar sig själva i alla fall, fast då efteråt. Hon är noggrann med att säga att det naturligtvis inte är optimalt, men ibland tar tiden helt enkelt slut. “Det är bra att de får tänka efter själva först. Det gör att färre blir besvikna för de har faktiskt en realistisk bild av hur det ser ut.”

Reflektioner

Eleverna kan gå tillbaka i sin lärlogg och se efter vad det var de skulle tänka på till nästa gång.

När ett arbetsområde är slut låter Marie ofta eleverna skriva i sin lärlogg utifrån ett par reflektionsfrågor. Om hon har gjort en planering så blir det där de reflekterar. När eleverna har skrivit skriver hon ett svar till dem. I NO kan det vara så att de jobbar med biologi under höstterminen och sedan fortsätter med det under vårterminen och då är det bra att eleverna kan gå tillbaka i sin lärlogg och se efter vad det var de skrev i sin reflektion att de skulle tänka på
till nästa gång. “De kan se att vad de till exempel skulle tänka på när de gör en labb.”

På Östlyckeskolan har de något som de kallar för IUP-tid 40 minuter varje vecka. Där får eleverna gott om tid att reflektera kring sitt lärande och skriva in dessa i Unikum.

Kommunikation med föräldrar

Marie framhåller att Unikum framförallt är ett verktyg där hon och hennes elever kan kommunicera med varandra, men att föräldrarna så klart också är med. En del föräldrar är extra intresserade av att veta vad de håller på med i skolan och de kan då ta del av all kommunikation som sker. I andra fall kan det vara så att det inte riktigt går så bra för eleven som man skulle önska och då är det smidigt att kunna kommunicera med föräldrarna. Alla har samma information och de kan då jobba tillsammans mot samma mål.

Minskad arbetsbelastning och stress

En fördel med att jobba kontinuerligt i Unikum, enligt Marie, är att elevernas kunskapsbedömning finns samlad. Det är väldigt lätt som lärare att få en överblick och det blir också mindre sårbart om någon till exempel skulle bli sjuk. Hon tycker också att det underlättar det kollegiala arbetet på skolan.

Det är lätt att få en överblick.

En annan sak som Marie lyfter fram med att elevernas kunskapsbedömningar finns samlade är att det minskar stressen inför utvecklingssamtal. Hon tycker att det minskar arbetsbelastningen för egen del att göra bedömningar i arbetsområdena, men att det också minskar stressen att veta att hon kontinuerlig hittar information om kollegornas kunskapsbedömningar av elevernas arbete samlat i Unikum. Att jobba formativt i arbetsområden rimmar ju dessutom väldigt väl med Skolverkets rekommendationer.

Tidigare lät alla lärarna eleverna skriva en reflektion i varje ämne inför utvecklingssamtalen och som lärarna sedan svarade på. En del kollegor saknar detta med det nya, lite nättare sättet att göra omdömen på i modulen Kunskaper. Marie tror att det beror på att de inte riktigt har hittat arbetssättet med elevreflektioner i respektive arbetsområde.

Delaktiga elever

Eleverna blir mer delaktiga i sitt lärande!

Vad tycker då Marie att vinsterna är med att ha levande planeringar, låta eleverna jobba med självskattning och skriva reflektioner i Unikum?
“Eleverna blir mer delaktiga i sitt lärande!” säger hon snabbt. Hon funderar kring svårigheten att veta hur det hade varit utan detta för man blir ju lätt hemmablind, men hon verkar inte vilja byta bort sitt arbetssätt. Hon upplever också att hon sparar mycket tid när hon jobbar digitalt.

Kontaktperson

Marie Nordholm

Lärare, Östlyckeskolan i Alingsås

marie.nordholm@alingsas.se

 

Vid pennan:

Emma Rosén, Unikum, emma.rosen@unikum.net

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.