Genomskinliga ”resväskor”

- öppenhet, gemensamma mallar och läroplansarbete

Idalaskolan

På Idalaskolan i Lund jobbade man bra men väldigt olika. När kommunen gick in i Projekt Unik påbörjade skolan sin resa mot en mer gemensam och mer proffsig dokumentation av hur eleven utvecklas. Hur långt har de kommit hösten 2012 och vad är deras nästa steg?

En vacker majdag åker jag för att hälsa på Anette, Eva och Annika på Idalaskolan i Veberöd. Idalaskolan var en av skolorna i Lunds kommun som gav sig iväg på resan tillsammans med Unikum i ett tidigt skede.

Resan är ett utvecklingsprojekt som kallas Projekt Unik där det övergripande målet är att få fram ett riktigt bra webbverktyg för skolan. ”Här fanns ett starkt önskemål om att ha ett digitalt system som var öppet för alla berörda.” säger Anette.

En stor fördel är att man kan se hur andra lärare har planerat

Jag ser verktyget, det vill säga det digitala systemet som Unikum tillhandahåller som en resväska. Lärare, elever och skolledare har alla varsin väska, men stora delar av innehållet är synligt genom att väskorna är genomskinliga. Viss information finns nedstoppad i necessärer och dem öppnar man bara ibland, tillsammans med utvalda personer.

Innan Idalaskolan gav sig iväg på sin resa hade alla lärare olika system för att göra planeringar och skriva omdömen och man skickade hem information inför utvecklingssamtal med brev eller mejl. Resväskorna såg med andra ord väldigt olika ut och det var svårt att se vad som fanns i dem.

Idalaskolan, Lund

Vid resans början låg Idalaskolans fokus på individuella utvecklingsplaner (IUP) och omdömen, det vill säga det som eleverna presterat och utvecklat, men i implementeringen av den nya läroplanen har utvecklingsarbetet tillsammans med Unikum kommit att handla mer om planeringarna. Nu finns möjligheten att använda gemensamma planeringsmallar i kommunen, som Eva och Annika har varit med och tagit fram. En stor fördel med ett öppet, digitalt verktyg är att man som lärare kan få inspiration av att se hur andra lärare har planerat. Man skulle kunna säga att man nu packar sina resväskor på ungefär samma sätt, vilket gör det enklare för alla att snabbt se vad varje väska innehåller. Genom att man ser vad andra har packat ner minskar också risken att man glömmer att ta med sig något på sin resa.

En annan fördel är att läroplansmål, planeringar och IUP med omdömen finns samlade på ett ställe och följer eleven och är synligt inte bara för berörda lärare och skolledare, utan även för elever och deras föräldrar. Eleven har alltid sin resväska med sig och den kan fyllas på av eleven själv och olika lärare som eleven träffar.

Idag är det främst vid utvecklingssamtalen som man använder informationen som finns i Unikums verktyg. Vid resans slut är dock målet att informationen ska användas mer kontinuerligt. Väskorna ligger idag undanstoppade stora delar av tiden, men borde kanske alltid ligga framme.

Unikum och kommunen med dess lärare, skolledare och utvecklingsledare har inom Projekt Unik en ständig dialog om hur verktyget ska utvecklas, det vill säga hur väskan ska packas. Eva nämner att man nu kan lägga till bilder i sina planeringar, vilket underlättar för de yngre eleverna. Hennes nästa önskemål är att man ska kunna göra detsamma i omdömen.

Det fanns ett starkt önskemål om att ha ett digitalt system som var öppet för alla berörda

Anette använder sig av Unikums verktyg på medarbetarsamtal för att diskutera det pedagogiska arbetet med utvecklingsplaner, planeringar och uppföljningar. Man kan säga att lärarna då får möjlighet att visa sin väska för Anette och beskriva vad man packat ner och varför. Den genomskinliga väskan får dock inte bli alltför viktig. ”Man måste komma ihåg att Unikum bara tillhandahåller ett av flera verktyg för att hjälpa till att följa läroplanen och elevernas utveckling.”, säger Anette. Lärarna måste ha en planering, de måste göra utvecklingsplaner och de måste skriva omdömen, men i slutändan är det viktigaste av allt naturligtvis att eleverna utvecklas.

De genomskinliga väskorna gör att man tydligt kan se när något ligger i oordning. Unikums verktyg gör det lätt för Anette att följa kunskapsresultaten på skolan och man kan lätt hitta de elever som befaras inte uppnå kunskapsmålen. Det är helt enkelt ett verktyg som hjälper till i kvalitetsarbetet på skolan.

Ibland kan väskan kännas onödigt trång eller svårpackad och ibland kan det kanske vara svårt att hitta rätt väska. Ramarna i Unikums verktyg kan bli lite väl fasta och man har på skolan flera andra verktyg för t.ex. kommunikation och blogg, vilket gör det lite svårt för framförallt föräldrar att veta var informationen egentligen finns. Vitsen med öppenheten är ju att alla berörda har tillgång till informationen, men det kräver att man aktivt söker den.

Eva, Annika och Anette tycker att eleverna är duktiga på att använda verktyget, men de vill alla se ett ökat elevinflytande där eleverna får vara med från början i planeringsarbetet och fundera på arbetsmetoder. De tycker med andra ord att eleverna borde vara med och packa lärarnas väskor. Detta skulle med all säkerhet göra att eleverna får en större förståelse för sitt eget lärande, vilket kanske är ett av de viktigaste målen med resan.

Ännu har man inte nått resans mål, men jag tror att de genomskinliga resväskorna kan vara en god hjälp för att nå dit. Det gäller bara att packa dem rätt, visa dem ofta och diskutera vad som ska finnas i dem.

Fakta

I Lunds kommun bor ca 110 488 personer. I kommunen finns det 45 kommunala grundskolor och 9 fristående grundskolor.

Idalaskolan är en F-3 skola som ligger i östra delen av Veberöd i Lunds kommun. På skolan går ca 150 elever i åk F till 3 med intilliggande fritidshem. I samma byggnad som skolan finns även Idala förskola, vilket skapar möjligheter för samarbete över åldersgränserna. Personalen på Idalaskolan arbetar för att alla elever ska kunna säga: "Jag kan om jag vill och jag har ett val" när de går vidare till nästa skola.

 

Kontaktperson

Anette Ohlsson

Rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan

anette.ohlsson@lund.se

045 - 35 76 01

 

Vid pennan:

Stina Uddman, www.tydligtext.se

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.