God kvalitet uppstår inte av en slump

- om förskolans systematiska kvalitetsarbete i praktiken

Kan man mäta förskolans kvalitet? Kan jag som pedagog göra något för att höja kvaliteten på min förskola? Hur kan en huvudman skapa förutsättningar som gör att alla barn får gå på en förskola av hög kvalitet? På Unikums Nyckelpersonsträff föreläste Sara Lindberg och Christian Andersson om hur Pysslingen Förskolor jobbar med att skapa goda förutsättningar för att främja varje barns lärande.

Pysslingen Förskolor ProgramförklaringI samband med revidering av läroplan för förskolan och skollag 2010 kom lagkravet att dokumentera både barnets och verksamhetens utveckling. Pysslingen Förskolor arbetade då fram en ny programförklaring för sina förskolor.

Omsorgsfullt lärande i världsklass

Sara Lindberg och Christian Andersson, som är kvalitetschef respektive utvecklingschef, berättar om hur man arbetar med kvalitet i Pysslingen Förskolor och vilken kultur man vill ha för att uppfylla visionen “Omsorgsfullt lärande i världsklass – Pysslingen Förskolor påverkar framtiden!

De viktiga värdena gäller alla

Pysslingens viktiga värden är något som genomsyrar hela organisationen. Vilken pedagogik man vill använda sig av väljer förskolorna själva, men de viktiga värdena väljer man inte. Det måste alla skriva under på, vare sig man jobbar i en förskola eller på huvudmannanivå. De viktiga värdena är kultur, barnsyn, lärmiljö, kundbemötande och utvecklingsinriktade pedagoger och ledare.

Alla barn i Pysslingen Förskolor har en rättighet att gå på en förskola med hög kvalitet och få optimala förutsättningar för utveckling och lärande. Detta är i fokus för alla medarbetare, oavsett roll, och just barnens perspektiv är något som både Sara och Christian ofta återkommer till. Sara berättar att hennes jobb har som fokus att barnen i förskolorna ska utvecklas, men hon gör det genom sitt arbete i kvalitetsteamet.

Kulturen i Pysslingen Förskolor är alltså en mycket viktig grundstomme i kvalitetsarbetet. Alla ska leva kulturen och uppfylla de viktiga värdena. Faller kedjan någonstans så kommer det inte leda till en utveckling för det enskilda barnet. Förutom gemensam kultur krävs också en gemensam struktur att luta sig mot. I sitt arbete märkte man på huvudmannanivå att man inte skapat optimala förutsättningar för detta.

2011 fick Pysslingen Förskolor i uppdrag av styrelsen att mäta kvaliteten i de olika förskolorna. Då påbörjades resan mot de tre olika verktyg för att mäta kvalitet som finns idag: Lärandeindex, Funktionell kvalitet och Interngranskning.

Sara Lindberg intervjuas under Unikums Nyckelpersonsträff

Lärandeindex

Lärandeindex är ett verktyg som Pysslingen tagit fram själva. Det handlar om att ta reda på:

  • Hur möter vi läroplanens intention?
  • Vad har pedagogerna för förhållningssätt?

Mätningen är på förskolenivå. Det är inte barnen som ska utvärderas.

Grunden för Lärandeindex är läroplanen och den består av en matris med fyra nivåer. Lägstanivån är “Nej”. Anledningen till att man har med den nivån är helt enkelt för att det sätter ord på ett förhållningssätt som inte hör hemma i förskolan. Sara och Christian säger att det har varit en väldigt stor hjälp att ha “Nej-nivån” exempelvis i diskussioner i arbetslagen.

Pysslingen Förskolors Lärandeindex

Ju längre till höger i matrisen man kommer ju mer didaktisk är man, där är barn och pedagoger på lika-nivå och barnen har stor möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Man får ett resultat på varje enhet utifrån de poäng man får i bedömningen. För Nej-nivån får man 0 poäng och sedan en stigande skala upp till 6 poäng.

Samtliga förskolor bedöms varje år och det är två förskollärare som besöker en förskola under två dagar och som sedan gör en bedömning. Den bedömningen lämnas sedan över till förskolan i ett så kallat återkopplingssamtal.

Förutom matrisen behöver förskollärarna också exemplifiera det de sett. Exempelvis motivera varför de valt “I hög grad” och inte “I mycket hög grad”. De ska också lyfta fram de styrkor de ser hos förskolan, samt ge tips om utveckling framåt.

Bild över återkopplingssamtal“Det som sker vid återkopplingssamtalen är verkligen helt fantastiskt.” säger Christian. “Det sker så mycket lärande för deltagarna. Det blir helt enkelt en väldigt effektiv form av intern fortbildning.” fortsätter han. Pedagogerna träffar personal från bedömd förskola och lämnar över sin bedömning. Med vid samtalen är också en neutral samtalsledare. Den personen har bland annat till uppgift att våga ta tag i de lite svåra frågorna och lyfta fram det som kanske kan vara lite obekvämt. Det finns en bestämd gång kring hur det ska se ut vid en bedömning. Det gör att de skapar en likvärdighet vid bedömningarna.

Pysslingen förskolor har använt Lärandeindex under fem års tid vilket gör att de kan se en progression över tid. Både huvudmannen och förskolorna själva kan se vad de behöver fokusera på nästkommande år. Bedömningen blir också en direkt feedback till både chef och pedagoger. Det ger dem en möjlighet att omedelbart påverka kvaliteten i den egna verksamheten.

År ett (2010/2011) handlade frågorna om: “Ska/kan man bedöma förskolan? Hör inte det till skolans värld?” Idag (2014/2015) handlar de snarare om kollegialt lärande: “Hur kan man utvecklas genom att kritiskt granska sitt eget och andras arbete?”

Processen Lärandeindex

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitetAtt mäta och bedöma pedagogers förhållningssätt är inte tillräckligt för att bedöma förskolans måluppfyllelse. Därför utarbetade Pysslingen verktyget Funktionell kvalitet som bedömer hur väl förskolan arbetar med läroplanens kapitel Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande samt Förskola och hem. Läroplanens nya kapitel Uppföljning, Utvärdering och Utveckling är integrerad i verktyget.

Två gånger per år bedömer förskolorna själva sin måluppfyllelse med hjälp av en matris med fyra nivåer från “Inte tillräcklig” till “I mycket hög grad”. Arbetslagen använder även verktyget som underlag vid reflektion och planering. Detta innebär att det systematiska kvalitetsarbetet kan leva i vardagen.

Unikum

Alla förskolor använder sig av Unikum för att:

  • dokumentera barnens förändrade kunnande
  • kommunicera med vårdnadshavare
  • dokumentera verksamhetens utveckling

Genom att använda Unikum för planering av verksamheten och för att följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande får varje förskola ett bra underlag när förskolans måluppfyllelse ska mätas och bedömas. Dessutom ger det en trygghet i vardagsarbetet.

Genomtänkt och likvärdigt arbetssätt

Verktyget Pysslingkontrollen, används som underlag vid intern granskning för att säkerställa att ett systematiskt kvalitetsarbete är utarbetat och följs, samt att varje förskola följer nationella lagkrav. Här kontrolleras t ex att förskolan arbetar på ett genomtänkt och likvärdigt sätt med dokumentationen i Unikum.

Fördelar

De stora vinsterna med att jobba med kvalitet på det här sättet är, enligt Sara och Christian, att man kan säkra att varje barn får möjlighet till utveckling och lärande. Att allting finns samlat i Unikum gör kvalitetsarbetet smidigt för pedagog, förskolechef och huvudman. Det ger också stolta pedagoger samt ett kollegialt lärande inom och mellan olika förskolor.

 

Fakta

pysslingen-logotype-847x1024Unikum och Pysslingen startade sitt samarbete 2005 i samband med utvecklandet av Unikums e-tjänst för Individuella Utvecklingsplaner. Sedan dess har Pysslingen använt Unikum och varit en aktiv samarbetspartner i vidareutvecklingen av verktyget.