Utvecklingssamtal, dokumentation och verksamhetsutveckling i Lunds förskolor

- En resa mot ett aktivt arbetssätt i Unikum

Eva Grandelius och Charlotta Erwall berättar om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan. Ta del av två förvaltningarnas olika modeller och och vilka slutsatser de dragit för att undvika fallgropar och kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Eva och Charlotta delade med sig av sina tankar i samband med Unikums Nyckelpersonsträff 6-7 februari 2014.

Hur ska det systematiska kvalitetsarbete se ut på vår förskola?

Vår förskoleresa i Lund började 2010 då förskolorna i förvaltningsområdet Lund Öst fick frågan om de ville börja använda webbverktyget Unikum. De som var nyfikna på att prova blev utvalda som piloter för att testa och utvärdera. Verktyget användes redan av alla grundskolor i Lund.

I början var det mycket fokus och diskussioner runt utvecklingssamtal. Sen märktes tydligt att frågorna allt mer handlade om hela verksamheten. Många tankar dök upp som “kan vi använda Unikum även för att planera och utvärdera vår verksamhet?”. Vi kom fram till att det vi behövde var ett digitalt verktyg där vi kunde jobba utifrån vår verksamhet. Vid den tidspunkten var Unikum inte helt anpassat för förskolan och vi bestämde oss för att inleda en dialog med de som byggt Unikum för att se vad som var möjligt.

Vad är viktigt för oss i förskolan att dokumentera?

Vi ställde krav på Unikum

Vi  bildade då den “lilla gruppen” med några utvalda förskolechefer och nyckelpersoner för att komma fram till våra behov. Diskussionerna pågick under ganska lång tid men vi kände att det var viktigt att det fick ta den tid som behövdes. Vi pratade mycket om “vad är viktigt för oss i förskolan att dokumentera?” och “vad är det som vi faktiskt behöver ha koll på?”. Andra frågeställningar som dök upp var “hur vill vi jobba med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) hos oss?” och “hur ser våra behov ut?”. Vi ställde samman våra tankar och pratade mycket med företaget Unikum. Tillsammans inledde vi ett utvecklingsprojekt för att verktyget skulle anpassas på ett sätt som fungerade bättre för förskolan. Så i september 2012 kunde vi se resultatet av ett lyckat samarbete. Ett nytt förskoleanpassat Unikum fanns på plats. Ett Unikum som vi ville ha i våra förskolor. Då bestämde vi oss för att satsa på Unikum.

Projektet i Lunds Stad kickas igång

lund35

Organisation i Lunds Stad

För att förskolorna ska få så goda förutsättningar som möjligt ansåg man i Lunds stad att förskolorna skulle behöva stöd av en projektkoordinator i implementeringsfasen. Projektkoordinatorns roll skulle vara som handledare i såväl pedagogiska frågor som tekniskt stöd kring Unikum i förskolan. Projektkoordinatorn skulle vara en pedagog med erfarenhet av utvecklingsarbete, väl förtrogen med förskolans uppdrag i praktik och rådande styrdokument. Charlotta Erwall anställdes med uppdraget att utveckla förskolans digitalisering och driva, fördjupa och utbilda pedagoger och förskolechefer i verktyget Unikum. (I förvaltningsområde Öst finns ingen projektkoordinator, där görs motsvarande arbete istället av de olika förskolecheferna.)

Projektstarten i Lunds Stad blev under våren 2013. Förskolecheferna och deras nyckelpersoner fick en första introduktion i verktyget Unikum. I september när Charlotta Erwall tillträdde som projektkoordinator började hon med att sätta sig in i de uppdateringar som Unikum gjort efter sommaren och skapade en ” Att komma i gång manual ”, en basal manual som också användes vid introduktionen för förskolecheferna och pedagogerna. Under oktober/november 2013 lästes vårdnadshavarna och barnen in i Unikum.

Det måste få ta tid

Tid för samtal om både möjligheter och orosmoln

Charlotta hade inledande möten med förskolechefen och nyckelpersonerna ute på förskolorna där det diskuterades upplägg av implementeringsarbetet på förskolorna. Vi  samtalade om syfte, mål samt både möjligheter och orosmoln. Det här är en process som tar tid, men det måste få ta tid för att det ska bli bra. Introduktion och workshop i Unikum lades i huvudsak på tillfällen för APT och förskolans utvecklingsdagar. Vi har arbetat mycket med information och tid för dialog. Det har varit en framgångfaktor. Under dessa möten gjordes också en översikt över förskolans av tekniska förutsättningar  vad gäller trådlöst nät, tillgång till Internet, lärplattor, datorer mm. I början av projektet såg förutsättningarna olika ut på förskolorna.  Detta har jämnats ut tack vare Lunds stads fortsatta utbyggnad av trådlösa nätverk samt en satsning på lärplattor i förskolorna som skett parallellt med projektet. Lunds stad har även ordnat en iPad-utbildning för pedagogerna med start i början på februari.

lund32En annorlunda resa för Öst

I förvaltningsområdet, Lund Öst, har resan sett lite annorlunda ut. Vi var ju tidigt ute och började diskussionerna redan 2010 och 2011 bildade vi en förskolegrupp. Vi hade en tydlig idé om vikten av att varje förskolechef måste bestämma hur de ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete inom sitt verksamhetsområde. En annan viktig ingång var att vi tidigt bestämde oss för att börja i det lilla och sen ta oss an fler möjligheter och funktioner. Det har helt klart varit en framgångsfaktor för oss. Några pedagoger började använda delarna kring utvecklingssamtal och några andra fokuserade mer kring pedagogisk dokumentation.

I april 2013 utsågs några nyckelpersoner och dessa fick en ordentlig utbildning. Vi skapade också nätverk och rutiner för information och support.

Dra nytta av de digitala verktygen på riktigt

Under resans gång har vi lärt oss vikten av att förstå och dra nytta av de nya möjligheter som ett digitalt verktyg ger. För att få önskad effekt är det nödvändigt att reda ut vilka gamla arbetsmoment som ska bort och som vi kan ersätta genom nya arbetssätt med hjälp av digitala verktyg istället. Vi ska inte både göra på det nya och gamla sättet. Här kände vi att det var väsentligt att både nyckelpersoner och förskolechefer på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunde påvisa på vilket sätt detta underlättar det vardagliga arbetat och vilka arbetsmoment som faktiskt försvunnit. Ett digitalt verktyg skapar en mängd nya möjligheter om det används på rätt sätt.

Att hitta en bra balans

Även om resan för våra bägge förvaltningar, Öst och Stad, har sett väldigt olika ut så är våra erfarenheter kring att introducera ett nytt digitalt verktyg för alla pedagoger ändå ganska lika. Det fanns många olika sorters inställningar, några positiva, några skeptiska, några osäkra osv. Och många tankar och frågor uppstod förstås. A och O var att hitta en bra balans där man kunde kliva på tåget i sin takt och börja i det lilla om man hade behov av det.

Unikum hjälper oss att hålla fokusera på styrdokumenten och vårt uppdrag

Förskolechefens viktiga roll

Ett viktigt vägval vi gjorde tidigt var att lyfta fram förskolechefens roll i detta arbete. Det går inte att lägga verktyget på pedagogerna och tänka att det bara ska rulla på. Förskolechefen har en viktigt roll att driva, styra och stötta i arbetet. Vi använder oss av begreppet “Inte utan min förskolechef”. Tillsammans med pedagogerna behöver man komma fram till “hur ska vi använda Unikum?” och “hur vill vi att vår dokumentation ska se ut?”.

lund34Verktyget får inte vara det styrande

Det gäller att komma ihåg att syftet med Unikum är att det ska vara ett arbetsredskap som ska hjälpa oss att uppfylla kraven i styrdokumenten. Vi upplever också att en positiv bieffekt och vinst är att ett digitalt verktyg hjälper oss att även börja samtala kring styrdokumenten och vårt uppdrag.  Det skapar också en genomskinlighet gentemot föräldrarna, vilket är positivt förstås. Men i grund och botten är Unikum ett verktyg för pedagogerna och vår verksamhet. Föräldrar-effekten ser vi mer som en bonus.

Vi ska inte forma oss efter verktyget utan vi behöver tänka igenom hur vi vill ha det och ta verktyget till hjälp istället. Det finns en mängd frågor vi behöver diskutera och bestämma hur vi ska lösa oavsett vilket verktyg vi har och oavsett om vi jobbar digitalt eller analogt. Det man dock kan säga är att tack vare att vi börjat jobba med Unikum så har vi fått ökat fokus på dessa viktiga frågeställningar vilket även utvecklar vår verksamhet på ett naturligt och bra sätt.

För förskolechefen är det viktigt att:

 • Ha en tydlig pedagogisk vision om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut
 • Agera projektledare på förskolan
 • Formulera en strategi och sätta upp både delmål och mål
 • Fundera igenom struktur och ansvarsfördelning
 • Se över de tekniska förutsättningarna
 • Gå igenom behoven av fortbildning
 • Informera föräldrar

För pedagogerna är följande A och O:

 • Ta och få eget ansvar vilket skapar både engagemang och delaktighet
 • Samarbeta med andra pedagoger
 • Ha avsatt tid
 • Aktivt arbeta för att föräldrarna blir engagerade och delaktiga

Summering av nuläget – hur långt har Lund kommit

Alla förskolor har nu fått en introduktion av verktyget och fått en möjlighet att arbeta praktiskt, med stöd – workshops. För de som behöver extra stöd erbjuds fler workshops. I december 2013 var det ungefär en tredjedel av alla förskolorna som använder Unikum mot vårdnadshavarna. Övriga förskolor ligger i startgroparna.

Vad händer framåt?

Just nu pågår uppföljningssamtal ute på förskolorna. Diskussioner kring uppstart och hur man går vidare. Inom den närmsta framtiden kommer vi att ha områdesträffar där pedagoger och förskolechefer ges en möjlighet att utbyta både kunskap, erfarenheter och tankar. Vi planerar även en inspirationsföreläsning för förskolecheferna om hur det går att använda sig av verktyget Unikum i sitt systematiska kvalitetsarbete.

En film säger mer än tusen ord
Se filmen som är gjord av Henrik Salling och Catharina Schill från Stångby förskolor i Lund. Den handlar hur de jobbar med systematiskt kvalitetsarbete på webben och att implementera Unikum.

Fakta

Om Lunds Stad:
6 skolområden, 27 förskolechefer, ca 700 pedagoger, ca 3395 barn, 61 förskolor inkl. 5 förskolebussar.

Om Lund Öst:
21 förskolor och 12 förskolechefer.

Unikums Nyckelpersonsträff - en årlig konferens för utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige som träffas för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum. 

Tips! Läs även berättelsen om hur Stångby förskolor i Lund >> jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i sina förskolor.

 

Kontaktperson

Eva Grandelius

förskolechef Lund Öst

eva.grandelius@lund.se

 

Vid pennan:

Camilla Hagblom, Unikum, camilla.hagblom@unikum.net

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.