Mölndals förskolor siktar högt

- modernt helhetstänk kring kvalitet och dokumentation

I Mölndals kommun jobbas det fokuserat och intensivt mot visionen “att skapa optimala förutsättningar för barns lärande”. Inom förskolan finns en tydlig idé om att få till en jämnare och högre kvalitet på den pedagogiska dokumentationen för att därmed även påverka det systematiska kvalitetsarbetet i rätt riktning. Till sin hjälp använder många av förskolorna verktyget Unikum för den pedagogiska dokumentationen och kommunikation med föräldrarna på webben. Ta del av Mölndals tankar kring systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolorna.

Från redovisning till ständigt förbättringsarbete

Kristofer Skogholm, som arbetar med skolutveckling i Mölndals kommun, delar med sig av deras tänk kring systematiskt kvalitetsarbete och lärdomar de fått under resans gång. “De nya allmänna råden för systematiskt kvalitetsarbete, som kom ut 2012, innebar en förändring för våra förskolor. Tidigare var det stort fokus på en kvalitetsredovisning som gjordes vid ett enda tillfälle. Nu arbetar förskolorna ständigt med förbättringsarbete och då behövs också ledstänger att hålla sig i och verktyg som stöttar det arbetet”, berättar Kristofer.

Systematiskt kvalitetsarbete är som att baka en perfekt limpa

I de nya allmänna råden står det tydligt att dokumentationen ska ge en samlad bild av förskolan. Tidigare har fokus varit mest på de “hårda” bitarna och nyckeltal som antal barn per pedagog, flerspråkighet, utbildningsnivå mm medan det inte varit tillräckligt fokus på just pedagogisk dokumentation, dvs att man dokumenterar och synliggör barnens lärande och utveckling för både barnet, föräldrarna och pedagogerna.  “Pedagogisk dokumentation är en pusselbit i det systematiska kvalitetsarbete som är ganska komplex och som kräver att man som pedagog och förskolechef verkligen förstår uppdraget”, menar Kristofer. “Så länge vi har ett ständigt förbättringsarbete så blir det bättre. Motsatsen är konservering och det ska vi inte hålla på med “, tänker Kristofer.

“Förståelsen för uppdraget är en huvudnyckel”

För att få till ett bra kvalitetsarbete är det viktigt att man som pedagog tagit till sig och förstår uppdraget och även vad pedagog-rollen går ut på. “Det spelar en avgörande roll för att nå målen”, kommentarar Kristofer. Mölndals kommun satsar mycket på utbildning för pedagogerna där man i detalj går igenom uppdraget och vad det innebär i verkligheten. Man resonerar också kring den pedagogiska dokumentationen i kommunen. Det är först när man är mogen och fått insikt om dessa faktorer som man också kan vara med fullt ut i arbetet med att ständigt förbättra kvaliteten och därmed påverka barnens lärande och utveckling i rätt riktning.

”Systematiskt kvalitetsarbete är som att baka en perfekt limpa”

Kristofer säger att en bra metafor för systematiskt kvalitetsarbete är att tänka ut hur man skulle baka den perfekta limpan. Vilka processer skulle det då vara viktigt att hålla koll på då? Jäsprocessen, ingredienserna, gräddprocessen o s v. Varje förskola behöver hitta och se över sina viktigaste nyckelprocesser. Vad är vi redan bra på och vad kan vi förbättra? Och vilka detaljer kan vi göra bättre? “Förskolorna behöver ta en aktiv roll att bestämma vad god kvalitet innebär för just dom. Det är viktigt med likvärdighet men det behöver inte innebära att allt sker på samma sätt på varje förskola”, menar Kristofer. För en förskola handlar det kanske om att se över sin process kring trygghet och hur kan vi dokumentera det. På andra förskolor kan det vara andra processer i fokus. “Även om det ser olika ut på olika förskolor så syftar alla insatser ändå till slut att skapa optimala förutsättningar för barnen lärande”, påpekar Kristofer.

Professionell dokumentation > Analys > Kvalitetsförbättringar

För att kunna avgöra vad som behövs förbättras behöver man ha en professionell pedagogisk dokumentation som god grund för analysarbetet.  “Analysen behöver göras grundligt och inte hafsas över för då är lätt att man gör fel åtgärder i slutänden”, menar Kristofer. Utifrån analysen genomförs sedan en rad olika förbättringar på förskolan. Vissa problem som upptäcks lyfts också upp till kommun-nivå för att ses över och påverka hela kommunens systematiska kvalitetsarbete på många fler förskolor.

barn_paddaStörre fokus på barnen är en av vinsterna

I förskolans styrdokument står det att barnen själva, och i viss mån även föräldrarna, ska kunna vara med och påverka sin situation. Genom att sätta fokus på kvalitetsfrågorna så kan man också möta barnen på ett mycket bättre sätt. För barnen är det helt naturligt att jobba med moderna verktyg och därmed sker också barnens lärandet på den digitala nivå de befinner sig.  “Den pedagogiska dokumentationen synliggörs på ett bättre sätt med hjälp av webben,  för både barn och föräldrar”, säger Kristofer.

Med hjälpa av moderna webbverktyg blir barnen mer aktiva i sin lärprocess, är med och dokumenterar och hjälper också till med kommunikationen med föräldrarna. “Barnen tycker det är roligt att visa upp bilder och filmer och andra arbeten de gör på förskolan. Det här är viktiga framtidskompetenser som övas och utvecklas.” påpekar Kristofer.

Verktyg som stöttar – men först när man är mogen

För att lyckas med systematiskt kvalitetsarbete och att kunna “hålla i, hålla ihop, hålla ut och hålla isär” behöver man ha bra verktyg som stöttar, menar Kristofer. Det handlar mycket om systematik, ha mallar som hjälper, utvalda  frågor som stöttar och ha ledstänger som hjälper pedagogerna framåt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Det här är viktiga framtidskompetenser som övas och utvecklas

Förskolorna i Mölndal använder Unikum på olika sätt

I Mölndals förskolor används webbverktyget Unikum på lite olika sätt. Det finns olika behov och olika mognadsgrad. “Vi tvingar inte på någon några verktyg, det måste komma inifrån“, påpekar Kristofer. Förskolorna pratar med varandra om hur de jobbar och på så sätt sprids framgångssagor som väcker genuin nyfikenhet. “Det är förskolorna som ringer mig när de är redo och inte tvärtom. Det är viktigt för att det ska bli bra i slutänden”, fortsätter Kristofer.

Lätt att dokumentera både små och stora vardagshändelser med iPads + Unikum

Kommunikation med föräldrarna och utvecklingssamtal
Några använder Unikum mest för kommunikation med föräldrarna,  i och runt utvecklingssamtalet. Förskolor som använder lärplattor i form av iPads tycker arbetet kring pedagogisk dokumentationen går så mycket lättare. “Det blir lätt att fotografera, filma och kommentera,  både små och stora vardagshändelser direkt med hjälp av iPads och koppla till Unikum” berättar Kristofer. Materialet blir så direkt synligt för både barnen och föräldrarna.  “Vi upplever att kommunikationen med föräldrarna underlättas och blir bättre” säger Kristoffer.

Här är länken till Stackens planering för motorik och hälsa som ligger i Skolbanken.Hela loopen från planering till uppföljningplanering1 Några förskolor har valt att  jobba med  hela loopen kring pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Här startar man upp i Unikum med en pedagogisk planering för ett fokusområde t ex litteraturförskola eller motorik & hälsa. “Man för helt enkelt in de fokusområden man tidigare hade i verksamhetsplanen”, säger Kristofer.  I Unikum jobbar förskolorna med att dokumentera med hjälp av både film, bilder och text i lärlogg och blogg. Sedan sker utvärdering för att ta sig mot ett nytt läge. Detta arbete sker numera kontinuerligt Både barn och föräldrar aktivt deltager under resans gång.

Mest för den interna dokumentation
Några förskolor använder Unikum bara för den interna dokumentationen, på gruppnivå. Material som bara pedagogerna och föreskolechefen ser och arbetar med. “Ett bra sätt att arbeta med de fokusområden man har och enkelt se vad som funkar och inte funkar”,  tycker Kristofer.

Det blir tydligare att se vad man ska uppnå och följa hur det går

Och resultatet då?

Kristofer summerar och generellt kan man säga att de förskolor som använder Unikum som stöd i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och sin pedagogiska dokumentation upplever att :

  • det blir tydligare att se vad man ska uppnå och följa hur det går
  • informationen är mer tillgängligt
  • enklare att arbeta systematiskt och nå de kvalitéer och fokusområden man har som mål
  • lättare att få kontinuitet i arbetet
  • barnens roll förstärks och kan vara med och påverka mer. Barnen är mer aktiva i sin egen lärprocess, är med och dokumenterar utvecklar flera viktiga framtidskompetenser.
  • enklare att dokumentera i vardagen
  • funkar ihop med lärplattor som iPads mm
  • känns naturligt för barnen att jobba med moderna verktyg
  • kommunikationen med föräldrarna underlättas och förstärks också genom att barnen gärna vill visa upp vad de gjort i förskolan, på ett helt naturligt sätt.
Fokus framåt:

Kristofer och Mölndals kommun har många järn i elden och råder ingen som helst brist på utvecklingsidéer framåt. Framöver är det några saker som Kristofer speciellt skulle vilja få till och det rör sig om att få igång mer nätverkande och samtal kring pedagogiska frågor och uppdraget oavsett vilka verktyg man använder, även för förskolecheferna. “Det är viktigt att hela tiden föra en dialog kring uppdraget och lära av varann”, menar Kristofer.

Fakta

I Mölndals kommun tar man ett samlat grepp om barns lärprocesser och en viktig del är att det finns en röd tråd också kring dokumentationen. Grundskolorna arbetar sedan 2010 med Unikum som webbstöd för mål, planering, bedömning och kvalitet och sedan 2011 har man också påbörjat att föra in Unikum även som stöd för en del av förskolorna. Allt för att det ska bli enklare och bättre för barnen om man jobbar i samma verktyg och det går att följa utveckling och dokumentation redan från förskolan och sedan upp i grundskolan.

I Skolbanken hittar du många förskoleplaneringar och annat material gjorda av pedagoger runt om i landet. Här är länken till Stackens planering för motorik och hälsa.

 

 

Kontaktperson

Kristofer Skogholm

Skolutvecklare Mölndals kommun

kristofer.skogholm@skola.molndal.se

 

Vid pennan:

Camilla Hagblom, camilla.hagblom@unikum.net

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.