Smart översikt underlättar arbetet med stödinsatser i Heby

- lätt att se utvecklingsbehov på alla nivåer

Heby kommun hade stora problem med arbetet för elever i riskzonen. De ville jobba mer proaktivt med överblick och smidighet som viktiga kvalitéer. De tog Unikums nya webbverktyg, Stödinsatser, till sin hjälp och resultatet blev bättre stöd till barnen samt nöjda rektorer och specialpedagoger.

Lise-Lotte Hjalmar är utvecklingsledare i Heby kommun och för ungefär ett år sedan fick hon ett uppdrag av politikerna att förändra kommunens arbete med stödinsatser och förbättra processerna.

Uppdraget bestod av att:

  • hitta ett bättre sätt att följa upp hur arbetet med stödinsatser går
  • förenkla arbetet
  • förbättra arbetet så varje barn får bättre stöd
Snabbt från pilotprojekt till skarpt läge

I slutet av våren 2014 bestämde man sig för att sätta ihop en pilotgrupp som skulle prova att jobba med verktyget Stödinsatser i Unikum. Det var två F-6-skolor som var med i försöket. Till en början jobbade de i påhittade grupper med påhittade elever, men ganska snart kände de att de ville prova på riktigt eftersom deras behov av ett digitalt verktyg var stort och de såg stora fördelar med att prova i skarpt läge.

En grupp bestående av specialpedagogerna i kommunen följde pilotgruppens arbete och fick information om hur det gick. Deras intresse för att själva få prova var stort då de såg vinsterna med att jobba digitalt.

Vikten av att få komma igång i sin egen takt

Det är viktigt att alla får börja i sin takt

Efter ett par månaders provande kände Lise-Lotte att det här var vad de letat efter och därför bestämdes det att alla skolor i Heby skulle börja jobba med Stödinsatser i Unikum. Skolorna har själva fått bestämma hur och i vilken takt de vill börja. Tillvägagångssättet har sett olika ut beroende på hur rektor och specialpedagog arbetar. Lise-Lotte har hjälpt alla igång och den sista skolan i kommunen är precis i startgroparna. “Det är viktigt att alla får börja i sin takt och att skolorna själva får bestämma hur de vill implementera arbetet.” säger Lise-Lotte.

Dan BergqvistRektor får koll på läget

Dan Bergqvist är en av rektorerna som varit med i pilotprojektet. När han började som rektor på skolan för två år sedan upplevde han att arbetet med särskilt stöd var lite rörigt. Det var dock ganska lätt att ordna. Rätt papper på rätt plats. Dan berättar också att Inger Jansson, som är specialpedagog på skolan, är duktig på att visualisera och tydliggöra arbetssätt. Tillsammans fick de koll på både papper och rutiner. Fortfarande kände Dan dock att det var något som saknades, nämligen överblicken. Alla papper gjorde att det blev svårt att se hur det såg ut på klass- och skolnivå samt när det var dags att göra mer insatser.

… Det gör mitt jobb lättare och mer effektivt.

Idag jobbar alla pedagogerna med Stödinsatser i Unikum vilket gör att Dan får den överblick över arbetet som han tidigare saknade. En sak som han lyfter fram som extra effektivt är att han får påminnelser om när det är dags att t ex utvärdera ett åtgärdsprogram. “Jag tycker verkligen att påminnelserna om uppföljning är jättebra! Det gör mitt jobb lättare och mer effektivt.” säger Dan.

Specialpedagogerna får bra planeringsunderlag

Specialpedagogerna på Dans skola planerar sin verksamhet efter hur det ser ut på översikterna i Stödinsatser i Unikum. Var tredje vecka går de in och lägger upp sitt arbete för de närmaste tre veckorna. Vilka lärare behöver mest stöd just nu? Hur kan de göra mest nytta?

Överblick ger underlag även för rektors resursfördelning

När Dan gör tjänstefördelning inför kommande läsår får han ett bra underlag för hur han ska lägga resursfördelningen. Om det är många elever i en årskurs som har behov av stöd och väldigt få i en annan så ser han direkt det när han går in i Unikum. “Översikterna är otroligt mycket värda! Jag ser direkt var jag ska sätta in mer resurser.” berättar han.

Många vinster med nytt verktyg

Stödinsatser i Unikum har satt igång en massa viktiga processer hos oss.

Lise-Lotte tycker, precis som Dan, att överblicken är en av de stora vinsterna. Alla inblandade får information direkt och kan se hur det ser ut vare sig det är i en klass eller i hela kommunen. De kan lägga tiden på rätt saker istället för att leta efter information. Den internkontroll som politikerna önskade har de nu på ett lätt sätt i Unikum och de har också fått ett verktyg som fungerar bra på alla nivåer.  Stödinsatser i Heby kommun

“Något som är väldigt smidigt är att jag kan titta i verktyget och då kunna dra slutsatser om vilka stöd som är vanligt förekommande. Det är lätt att se utvecklingsbehov på enhets-, grupp- och individnivå.” framhåller Lise-Lotte som ett stort plus när alla jobbar systematiskt i samma verktyg.

“Att vi har börjat jobba med Stödinsatser i Unikum har satt igång en massa viktiga processer hos oss.” säger Lise-Lotte. “Vi kan prata om innehållet i stödet istället för hur vi ska göra det.”

Vill du veta mer om Stödinsatser i Unikum?

 

Fakta

Heby kommunlogotypHeby kommun - en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet.

13500 invånare, 9 skolor - varav 1 fristående, 2 skolor med högstadium, 1 grundsärskola, 1200 Elever åk 1-9, 4 förskolecehefer och 8 rektorer.

Unikums Nyckelpersonsträff - en årlig konferens för utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige som träffas för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum.