Bättre systematiskt kvalitetsarbete i Stångby förskolor

- Så har vi dragit nytta av Unikum och iPads

I Stångby förskolor i Lund har vi tagit ett helhetsgrepp kring systematiskt kvalitetsarbete. Hösten 2011 drog vi igång ett projekt med Unikum för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor. Tanken var att samla all dokumentation på ett ställe och få bra överblick. Det har varit många personer som dragit och hjälpt till med detta projekt. Vi som försöker summera det hela heter Henrik Salling (IKT-pedagog) och Catharina Schill (förskolechef). Här kan du ta del av vår berättelse om hur vi gjorde och hur det gick i arbetet.

Vi började i liten skala med en pilotförskola…

Projektet drog igång hösten 2011 och våra förutsättningar såg ut så här: Tre förskolor i Stångby i Lund, två förskolechefer och cirka 60 pedagoger samt en IKT-pedagog. Först började en avdelning att använda Unikum. Detta pågick under drygt två års tid i egenskap av pilotförskola för kommunen. Därefter har övriga avdelningar successivt anslutit varav de sista kom in vid årsskiftet 2012/2013.

Tydlig struktur och klar målsättning är A och O

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har hela tiden utvecklats och när vi väl gick in i Unikum så hade vi ganska klart för oss hur vi ville använda vårt pappersmaterial digitalt. Med det sagt så anser vi att förskolan och förskolechefen behöver ha en tydlig struktur och klar bild över hur man vill att det egna arbetet ska bedrivas. Vi har hela tiden tagit små steg och inte använt oss av alla delar från början. Vi började till exempel med bloggen och utvecklingssamtalet då vi ansåg oss ha ett bra material för ändamålet.

Från årsklocka till reflektionsvecka

Årsklocka 2013-2014

Årsklockan – Olika fokusområden under årets olika månader

I vårt arbete utgår vi ifrån vår Årsklocka, som är indelad utifrån Lpfö 98/10 normer och värden, barns inflytande samt utveckling och lärande. Enkelt förklarat kan man säga att Årsklockan hjälper oss att bryta ner arbetet i mindre delar genom att arbeta mer fokusinriktat med ett område i taget så här:

  • Augusti – oktober: här arbetar vi med normer och värden
  • November – januari: nu är det fokus på barns inflytande
  • Februari – maj:  och här jobbar vi med utveckling och lärande

Vi fokuserar också dokumentationen på det aktuella området vi jobbar med just då. Varje område avslutas med en reflektionsvecka där pedagoger i olika konstellationer inom det egna arbetslaget reflekterar över arbetet som varit, hur har det gått och vilket lärande har skett? I Skolbanken kan ni se hur vår pedagogiska planering för barns inflytande ser hur >>

Vad säger våra kartläggningar och observationer?

Området “Utveckling och lärande” som vi jobbar med mellan februari-maj skiljer sig genom att där har vi två reflektionsveckor eftersom området har ett större utrymme i läroplanen, Lpfö 98/10. Vidare sätter vi nya mål och insatser för kommande arbete för att hela tiden driva verksamheten framåt. Genom reflektionstid veckovis kan vi följa upp och utvärdera och genom reflektionsveckorna kan vi utveckla.

Se filmen med Henrik och Catharina

Filmen gjordes av Henrik och Catharina och spelades upp i samband med Unikums Nyckelpersonsträff 6-7 februari 2014 och handlar om deras erfarenheter kring att jobba med systematiskt kvalitetsarbete på webben och att implementera Unikum.

Så här stödjer Unikum vårt arbete med systematiskt kvalitetsarbete

För att systematiskt arbeta med kvalitetsarbetet använder vi oss av Unikum. Våra planerade mål och insatser för verksamheten sammanfattas kort i en pedagogisk planering som inom kort hamnar på Unikum för samtliga avdelningar. Resultatet ser vi genom vår dokumentation i bloggen och barnens individuella lärloggar samt observationer och intervjuer som vi gör återkommande under året.

Under reflektionsveckan som ligger i slutet av fokusområdet analyseras resultatet i en personalgrupp som vi skapat för reflektion på Unikum. Därefter kamratresponderar vi avdelningsvis på varandras reflektioner för att i allmänhet få en inblick i respektive grupps arbete men kanske i synnerhet mest för att utveckla och utmana varandra genom att ställa frågor osv. Allt analyserat material ligger sedan till grund för förskolecheferna som sammanställer det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan.

Hur har det gått och hur ser det ut framåt?

Det stora målet är att vi lyckats samla hela vårt systematiska kvalitetsarbete i Unikum. Samt att vi fått alla pedagoger aktiva i arbetet med Unikum. Vi har nått våra målsättningar så här långt, men utvecklingsarbete handlar om att sätta upp nya mål att arbeta vidare mot. Våra kommande målsättningar handlar om att bli ännu bättre på att fånga/dokumentera vardagssituationer och se lärandet i vardagen och utifrån dessa följa upp och utvärdera för att sedan planera nya insatser så att verksamheten utvecklas. Även använda mer film som dokumentation samt använda Unikum som ett ställe där vi samlar interna observationer och dokumentation som endast är synliga för pedagogerna. Vi hoppas också på fortsatt utveckling och anpassning av verktyget Unikum. 

Unikum underlättar det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor

Så här använder vi Unikum och iPads

Unikum underlättar det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor. Vi använder oss av pedagogiska planeringar, bloggen/lärloggen och utvecklingssamtalet. Vi har även en del lärplattor i form av iPads som hjälper oss att fånga lärande i aktiviteter och på så sätt dokumentera verksamheten på ett enkelt och smidigt sätt. Vi använder även Unikum till våra medarbetarsamtal och som kommunikationskanal till vårdnadshavarna.

Fakta

Artikeln handlar om de tre förskolorna i Stångby - Tåget, Tornastugan & Stormhatten som ligger i utkanten av Lund.
De har totalt ca 60 pedagoger och IKT-pedagogen Henrik Salling och förskolechefen Catharina Schill.

Mer om förskolorna hittar du här >> 

Länk till planering i Skolbanken kring barns inflytande >>

Tips! Läs även berättelsen om hur Lunds kommun jobbat med implementeringen i de bägge förvaltningarna Stad och Öst >>

 

Kontaktperson

Henrik Salling

IKT-pedagog

henrik.salling@lund.se