Tidigare har vi fått ta del av Stångby förskolors berättelse för att få bättre kvalitetsarbete. Var befinner de sig just nu på sin digitala resa? Vad har hänt sedan sist? Den här gången är det Catharina Schill och Emma Wollmark som uppdaterar oss - båda två förskolechefer och drivande i att hitta nya smarta arbetssätt för att öka kvaliteten i verksamheten genom förenklat kvalitetsarbete.

-från pärmar och papper till öppna och lättåtkomliga plattformar

Catharina och Emma minns hur det såg ut på förskolorna innan 2011. Mängder av dokument i pärmar som skulle sparas för att senare kunna följas upp. Hela det systematiskt kvalitetsarbetet fanns i pärmar och var inlåsta i skåp som bara några få hade tillgång till. Genom börja att jobba digitalt har Catharina och Emma öppnat dörrarna till kvalitetsarbetet för alla på förskolan. Det är främst samarbetsytorna i Unikum och Google Apps for Education (GAFE) som underlättar och förbättrar arbetet.

Den samlade informationen som nu är lätt tillgängliga för alla, underlättar på många sätt, tex vid introduktion av nya medarbetare, uppföljning av barns förändrade kunnande och vid analys och uppföljningar av förskolans verksamhet. För att lyckas har det varit viktigt för förskolecheferna att tillsammans med medarbetarna har samsyn på vad som ska dokumenteras och var. Det här har varit en del av förskolans gemensamma arbete vilket har fått växa fram över tid.

En annan viktig del i arbetet är att kvalitetssäkra att de har bra rutiner för att sortera, sålla och strukturera den dokumentation och information som finns i verktygen. Resan har tidvis varit svår och bitvis till och med omtumlande. Arbetet har ställt saker på sin spets, till exempel vad av arbetet som är “ett måste” och vad som är “en möjlighet” för den drivna och intresserade avdelningen. I hela Lund talas det mycket om just detta: “Ska- kan- bör”.

Synliggöra kvalitetsarbetet med lättillgängliga verktyg

Idag finns Stångbys förskolors systematiska kvalitetsarbete i samarbetsverktyget Unikum. Där är dokumentation och information lätt tillgängligt för både pedagogerna och vårdnadshavarna när man kontinuerligt reflekterar över både barnets lärande och verksamhetens kvalité. Kvalitetsarbetet i Stångby utgår från Skolverkets stödmaterial Uppföljning – Utvärdering – Utveckling och drivs tillsammans med pedagogerna på förskolorna. Regelbundet reflekterar man över verksamheten genom frågor som tex:

  • Vad gör vi?
  • Varför gör vi som vi gör?
  • Vad leder det till?

Utvärderingen görs sedan på barn – grupp – och förskolenivå. Resultaten från arbetet synliggörs och ligger till grund för kommande utvecklingsarbete.  I Unikum underlättas arbetet för pedagogerna genom att man kan “tagga” dokumentationen av verksamheten med hjälp av etiketter – på så sätt blir det lätt att nå underlag vid reflektionstillfällena

Framgångsfaktorer för Stångby förskolor

Genom att digitalisera det systematiska kvalitetsarbete ser Catharina och Emma på Stångbys förskolor dessa vinster. För den förskolechef som är intresserad av att börja jobba med kvalitetsarbete på moderna och tidsenliga arbetssätt gäller det enligt Catharina och Emma att själva vara förebilder för sina medarbetare.  “Inte utan min förskolechef” är ett viktigt begrepp. Det handlar tex om att som chef modella hur man tar sig an nya arbetssätt – i tex Unikum och GAFE-  genom att själv våga prova OCH ompröva.

Inte utan min förskolechef!

De jobbar också tillsammans flera chefer från olika förskolor i området för att ta vara på många olika kompetenser- där en kompetens är intresse, nyfikenhet och kunskap om digitala verktyg –  en annan helt avgörande bit handlar handlar om vad man vill åstadkomma i kvalitetsarbetet. Genom att ta tillvara på varandras kompetenser når man långt.

  • Arbetet har tydliga ramar genom en bra pedagogisk planering med koppling mellan mål och insatser
  • Enkelt för alla att se resultat och göra analyser utifrån dokumentation och reflektion från verksamheten
  • Ökad samsyn genom att arbeta med målkriterier
  • Förenklat arbete genom att alla når de gemensamma dokumenten
  • Mer tid för det formativa ledarskapet och gemensam reflektion
  • Ökad transperans utifrån gemensam syn kring vad som ska, bör och kan finnas i såväl Unikum som GAFE

Hur gör dom då, i praktiken?

För er som är sugen eller t.o.m redan är igång med Unikum och GAFE kan ni här få några mycket konkreta tips från Stångbys förskolor:

Tips 1: Förskolans startsida i Unikum – navet för pedagogerna och förskolecheferna

Navet för förskolan är startsidan. Där kan personalen nå de verktyg som förskolan valt ut. Via startsidan kan cheferna också snabbt nå ut med information exempelvis till vårdnadshavare med hjälp av “Bloggen” och de etiketter som förskolan använder. En kritisk del är möjligheten att nå sina andra resurser utan behöva att logga in igen. Logga in en gång och nå alla verktyg – fantastiskt! För vårdnadshavare och personal underlättar det massor att man kan nå informationen lätt från antingen datorn, telefonen eller lärplattan.

Tips: 2 “Medarbetarportalen” – en grupp för förskolans kvalitetsarbete i Unikum

Alla pedagoger och förskolecheferna når gruppen “Medarbetarportalen” via sin startsida.  Där läggs kalendarium, kompetensutveckling, tips och personalens arbetsmaterial ut. Även information för personalen nås här- vilket båda förskolecheferna ser som mycket effektivt.

Tips 3: Smarta etiketter i Bloggen

Etiketter är något som förskolorna kan använda sig av, både i barngrupp – där man vill skilja på dokumentation och information- samt i “gruppen “Medarbetarportalen” som är platsen för personalen. Etiketterna väljer förskolan själv – och i Stångby jobbar man just nu med exempelvis etiketterna  förskolan informerar, utvecklingschefen informerar och IKT-pedagogen informerar. Då blir det lätt för medarbetare att snabbt hitta.

Tips 4: Bättre och mer förberedda medarbetarsamtal – med hjälp av Unikum

Det finns även stöd för medarbetarsamtal i Unikum. I Stångby upplever man att samtalen blir mer effektiva då alla är förberedda. De satta utvecklingsmålen kan sedan enkelt följas upp under resultatsamtalen under året. Målet är att dessa blir levande också MELLAN samtalen och inte bara en “pappersprodukt” och kan vid nästa samtal lätt följas upp och utvecklas.

Tips 5: Samarbetsytor- för kollaborativt lärande

GAFE, Unikum, DOODLE…. Hur använder Stångby de olika samarbetsverktygen? Unikum komplementerar GAFE- bland annat genom att personalen kan arbeta tillsammans kring exempelvis uppföljningar, reflektioner, analys och kvalitetsarbete. I GAFE väljer den som skapar dokumentet vilka som ska få tillgång till arbetet – ibland en enskild person, ibland hela förskolor.  Catharina och Emma tycker att det mesta fungerar bra genom att de själv väljer vem dokumenten ska delas med – bland annat lägger de upp personalscheman, sommarledigheter och olika enkäter i GAFE. Bokning av tider till utvecklingssamtal och medarbetarsamtal gör de idag i Doodle, en smidig, lättanvänd  gratistjänst. GAFE (Google Apps For Education) är ett verktyg som används av allt fler pedagoger för generella samarbeten i inom förskolans värld. Tillsammans med Unikum som pedagogerna använder sig av för att synliggöra verksamheten och barnens utvecklings och lärande bildar de två systemen en bra helhet.

Tips 6:  Inspireras av kollegor från hela landet i Skolbanken

I Skolbanken delar skolor och förskolor med sig av sina pedagogiska planeringar. Utifrån andras  goda ideér kan sedan verksamheten anpassa dem till sina  egna förutsättningar och barn. Det ligger verkligen i linje med den delakultur som finns ute i förskolorna idag där det talas om “Sharing is caring”.

tessanVid pennan
Therés Åkerblom, legitimerad förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, Pysslingen förskolor, Ulriksdal.