Elevdelaktighet med hjälp av Lärloggen

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Blogg
  • Planering

För mig påverkar att sätta mina egna mål lärandet genom att jag kan välja mål som jag kan ha mer nytta av i mitt liv. Då blir lärandet mer ”mig-fokuserat” och det är bra.” säger Albin i årskurs 9. 

På Freinetskolan Hugin i Norrtälje har man jobbat fram en arbetsmodell för eleverna där de själva driver sitt eget lärande.

Precis som på flera andra skolor så håller eleverna själva i sina utvecklingssamtal varje termin, men utöver det sätter också eleverna upp mål varje vecka.

Allt blir tydligare med The big 5

På måndagar träffar alla elever sina mentorer på mentorstiden. Då planerar de veckan som kommer och utvärderar förra veckans delmål. Eleverna tittar på vilka mål de satt upp i sin individuella utvecklingsplan vid utvecklingssamtalet. På Freinetskolan Hugin har man valt att utgå ifrån The Big 5  när eleverna sätter upp sina utvecklingsmål. “Det blir väldigt tydligt med utvecklingssamtalen när man låter The Big 5 vara grunden för IUP-skrivande. Det synliggör läroplanen för föräldrar och elever.” säger Jonas Lindahl, som är lärare och mentor på Freinetskolan Hugin.

The Big 5 – De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten
  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga
Freinetskolan Hugins modell för elevdelaktighet i praktiken

På mentorstiden bestämmer eleverna hur de kan stycka upp de stora målen i mindre delmål. De skriver in det de kommer fram till i ett inlägg i sin Lärlogg i Unikum. Under veckan som kommer så jobbar eleven med det.

Elevernas föräldrar vet att deras barn skriver inlägg i Lärloggen varje vecka och går därför in och skriver en kommentar. Därefter går mentorn in i Unikum och skriver sin kommentar.
Under mentorstiden kan mentorerna lotsa eleverna framåt. Det stora utvecklingsområdet är att få föräldrarna ännu mer delaktiga i processen.Den kan bli lite kortare om föräldern skrivit en bra och framåtsyftande kommentar och lite längre om föräldern inte hunnit eller inte skrivit så mycket.
När det blir måndag igen och dax för mentorstid så börjar eleven med att svara på de kommentarer den fått, för att sedan gå vidare till att utvärdera hur det gick med de mål som de satt upp.

Om delmålen inte är uppnådda så kan de välja att ha kvar dem, men då får de fundera över om de kanske ska byta strategi.

Utvecklingssamtalen är grunden

Jonas berättar att det är många saker som samspelar för att det här ska fungera på ett tillfredsställande sätt. De har tidigare provat att låta eleverna göra planeringar för två veckor i taget i sin lärlogg, men då blev det inte alls lika kraftfullt. Det är också viktigt att eleverna leder sina egna utvecklingssamtal för där sätter de själva upp sina mål och har ett helt annat ägarskap än vad de hade haft annars. “De bär också med sig känslan av att det är ett viktigt arbete de gjort och att det är ett seriöst möte de haft. Det tror jag påverkar dem väldigt mycket.” säger Jonas. Han tillägger att det är arbetet med eleverna som är det viktiga, det digitala verktyget gör det dock lite smidigare.

Jonas Lindahl

Så mycket bättre när eleven bestämmer

Att arbeta på det här sättet tycker Jonas är en självklarhet. Utöver det som står i skollagen och läroplanen har Freinet-skolorna dessutom skrivningen ”Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan.” att luta sig mot. “Det är viktigt för oss att eleverna är delaktiga och medskapare av sitt eget lärande och får delta i att sätta upp mål och utvärdera dem. Genom att vara medveten om läroplan, sin egen förmåga och hur de sätts ihop finns det olika sätt att nå kunskapskraven.” säger Jonas avslutningsvis.


 

Kontaktuppgifter:
Jonas Lindahl, lärare och mentor
Freinetskolan Hugin i Norrtälje
jonas@freinetskolanhugin.se
Jonas skolblogg hittar du här: http://huginjonas.wordpress.com

Vid pennan:
Emma Rosén på Unikum
emma.rosen@unikum.net