Att maximera elevers studieresultat

 • För:
 • Alla,
 • Förskola,
 • Grundskola

3 reflektioner från Hattie-konferensen


Professor John Hatties bok Visible learning for Teachers har precis översatts till svenska och titeln lyder “Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat”. I slutet av november samlades över 600 personer på konferensen ”Visible learning plus” på Münchenbryggeriet i Stockholm för att lyssna till bland annat John Hattie. Hans forskningsöversikt över vad som påverkar elevers studieresultat är världens största.

I sin föreläsning lyfte Hattie fram eleverna och deras roll i undervisningen. Lärarens förhållningssätt till eleverna blir då extra viktigt. Varje elev behöver få utmaningar som passar just dem och få arbeta på ett sätt som gör att de kan se sin egen utveckling. Om en elev inte lyckas är det läraren som måste ändra sin undervisning.

Formativa arbetssätt viktigare än klasstorleken

Hattie berättade att många har dragit felaktiga slutsatser kring effekterna av att minska storleken på klasser. Han framhöll att det hans metastudie visar är att det har effekt att minska klasstorleken, men inte alls så stor effekt som t ex ett formativt arbetssätt har. För att få en stor effekt behöver lärarna ändra sitt arbetssätt när de får färre elever och det har studien visat att de flesta inte gör.

Hattie menar också att som ofta händer när lärare får mindre klasser är att de själva pratar ännu mer än vad de gjorde tidigare och att det får sämre effekter på elevernas resultat.

Eleven i centrum för maximal effekt

När Hattie pratar blir det väldigt tydligt att det är barnets behov som måste stå i centrum för att effekterna på lärandet ska bli så stora som möjligt genom att det är:

 • eleven som ska se sin utveckling
 • elevens perspektiv som är viktigt
 • det bör vara eleven som driver och tar beslut i sin egen process

Lärarna behöver bli bättre på att se saker med barnens ögon och också på att förändra sin undervisning utifrån deras behov. Här pratar Hattie om styrkan i ett formativt arbetssätt. Hur kan vi synliggöra barnens väg framåt?

Lära barn att fira framgång

För att skolan ska kännas relevant och intressant för barnen så måste vi i skolans värld bli bättre på att fira framgång. Hur känns det när man gjort något bra? Hattie berättar en historia om vuxna som klättrar nerför en klippvägg och om känslan när man klarat av det och står längst ner med en härlig känsla i kroppen. Den känslan behöver barn också få känna inne i skolsystemet. Idag blir ofta belöningen när man är klar med något att man får ytterligare saker att göra.

Hattie ger dock ingen lösning på HUR vi ska hjälpa barnen med det, bara ATT vi behöver bli bättre på det. Lite mellan raderna kan man dock förstå att om lärarna blir bättre på att jobba formativt så får varje elev den utmaning de behöver och i det kan man också bygga in att fira segrar.

Summa summarum:

Barn behöver annorlunda – inte mer av samma!

Förändring är något som Hattie tar upp när det gäller olika aspekter av undervisningen. När det gäller klasstorlek så är Hatties råd att lärare måste ändra metoden för att det ska ge effekt, samma sak gäller för IKT. Det räcker inte att ta in datorer och iPads i skolan, lärarnas arbetssätt behöver förändras för att det ska ge någon effekt för elevernas resultat.

Hatties uppmaning till alla lärare:

“Om barnen inte jobbar i skolan så behöver du förändra din undervisning. De behöver inte mer av samma!

 

Vill du veta mer om Visible learning? Gå då till http://visiblelearningplus.com

Fakta om studien:

Studien Visible Learning, som publicerades 2009 av utbildningsforskaren John Hattie vid Auckland University på Nya Zeeland. Den är en metametasyntes baserad på drygt 50 000 studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om påverkan på elevers studieprestationer. Syftet är att få fram en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att förklara och påverka elevers studieresultat.

De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

 • Elevernas kännedom om uppsatta mål
 • Resultatåterkoppling till eleven
 • Lärarens pedagogiska förmåga
 • Studiero i klassrummet
 • Stöd och uppmuntran från hemmet
 • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Källa: Synligt lärande
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. (SKL)

Vid pennan:
Emma Rosén på Unikum
emma.rosen@unikum.net