Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

  • För:
  • Alla,
  • Förskola

Personal på förskolan Stridsbergsgården berättar om sin process

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katjberättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”


Under ett Unik Meet Förskola som arrangeras i Trollhättan berättar Katja Pyttynen och Britt-Marie Bjurström om sitt arbete med pedagogisk dokumentation. De har arbetat tillsammans på förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan. Britt-Marie har precis gått i pension från sin tjänst som förskolechef, men var med och startade förskolan för drygt 3 år sedan. Katja arbetar som förskollärare och har även hon varit med sedan starten. Förskolan är avdelningslös och ungefär 60 barn finns i två byggnader som ligger en bit utanför Trollhättan centrum. I början av föreläsningen inleder Katja med att berätta att hon tycker att det är lite extra nervöst då hon har några före detta kollegor i publiken. Det är dock ingenting som märks för när hon börjar prata lyser hennes engagemang för arbetet med barnen igenom.

Stridsbergsgårdens resa in i den digitala världen var enligt Katja och Britt-Marie ganska lång. Det var flera frågor som dök upp under gång som behövde diskuteras,

berättar de. De är överens om att diskussionen i arbetslagen var viktig för implementeringen av Unikum. Alla behövde känna sig delaktiga oavsett vad de tyckte om att använda sig av ett digitalt verktyg.

Att styra bort onödiga energitjuvar

En del frågor kände Britt-Marie att hon som chef behövde styra bort då det hade varit onödiga energitjuvar. T ex valde de att inte diskutera begrepp för mycket utan istället diskutera hur de skulle uttrycka sig i den pedagogiska dokumentationen om barnen. Det var viktigare att prata om hur de uttryckte sig om barnen än vad de egentligen menade med ord som “överenskommelser”.

På Stridsbergsgården är idag alla barn och föräldrar inne i Unikum. När man började använda Unikum så valde varje pedagog ut 1-2 barn som man

startade med. Det var viktigt att både välja föräldrar som var positiva till den digitala satsningen och sådana som var negativa. Efter testperioden var alla föräldrar nöjda, men inte alla pedagoger.

Hur får man med alla på tåget?

När det gällde de pedagoger som inte var positiva så blev Britt-Maries ledarskap viktigt. Hur kunde hon som chef stötta de som inte var med på tåget? Det rådde dock ingen tvekan om att alla skulle med, frågan var bara hur. “Alla måste känna att deras kompetens tas tillvara.” säger Britt-Marie.

Det var med arbetet inför utvecklingssamtalen som pedagogerna startade sitt arbete i Unikum och i det arbetet fick de också fatt i många viktiga saker att diskutera. “Egentligen är det ju samma arbetssätt som när vi gjorde det på papper, men det är bra att det blir synligt vad vi skriver i det digitala verktyget. Om vi inte börjat med Unikum hade vi då diskuterat t ex det professionella språket?” funderar Britt-Marie och Katja över.
“Intresse för pedagogiska frågor och viljan att höja kvalitén i verksamheten är viktigare än tekniskt kunnande.” säger Katja. “Många frågor fick vi alldeles gratis i vårt utvecklingsarbete tack vare det digitala verktyget.” fortsätter Britt-Marie. En del av den pedagogiska dokumentationen är barnintervjuer. Där ställer pedagogerna frågor till barnen och det blir sedan en del av materialet inför utvecklingssamtalet.

Den största vinsten är den pedagogiska planeringen

Katja berättar att för henne var den största vinsten när de dessutom började jobba med den pedagogiska planeringen i Unikum. De blev inspirerade av andra förskolor som jobbade med årshjul med olika fokusområden och det tänket tog de med sig in i sin egen verksamhet. Deras årshjul har 5 olika fokusområden som blir en grovplanering för året. Det är matematik, naturvetenskap och teknik, du och jag, språk, musik och rörelse. Katja tycker att fokusområdena gör att de får mer djup i sin verksamhet, att de har blivit bättre på att utgå ifrån barnens intressen samt att det har blivit roligare att jobba.

“Det är tydligare med vad vi ska jobba med. Föräldrarna blir också mer delaktiga och uppskattar kommunikationen från förskolan.” berättar Katja.

När pedagogerna på Stridsbergsgården gör sin pedagogiska planering utgår de ifrån vyn där de kan se alla överenskommelser på en sida i Unikum. Då blir det enkelt att se vad de behöver fokusera på i verksamheten och lättare att utgå ifrån barnens intressen.

Pedagogerna skriver den pedagogiska planeringen i Unikum och bifogar årshjulet som en bild så att alla lätt kan se var i årshjulet man befinner sig..

Britt-Marie och Katja avslutar sitt föredrag med att konstatera att de båda är överens om att deras arbete har blivit mer professionellt med hjälp av Unikum.

Mer om info hittar du här

Stridsbergsgårdens hemsida

Stridsbergsgårdens blogg

Mer om Unik Meet

Vid pennan:
Emma Rosén på Unikum
emma.rosen@unikum.net