Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

Personal på förskolan Stridsbergsgården berättar om sin process

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katjberättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”


Under ett Unik Meet Förskola som arrangeras i Trollhättan berättar Katja Pyttynen och Britt-Marie Bjurström om sitt arbete med pedagogisk dokumentation. De har arbetat tillsammans på förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan. Britt-Marie har precis gått i pension från sin tjänst som förskolechef, men var med och startade förskolan för drygt 3 år sedan. Katja arbetar som förskollärare och har även hon varit med sedan starten. Förskolan är avdelningslös och ungefär 60 barn finns i två byggnader som ligger en bit utanför Trollhättan centrum. I början av föreläsningen inleder Katja med att berätta att hon tycker att det är lite extra nervöst då hon har några före detta kollegor i publiken. Det är dock ingenting som märks för när hon börjar prata lyser hennes engagemang för arbetet med barnen igenom.

Stridsbergsgårdens resa in i den digitala världen var enligt Katja och Britt-Marie ganska lång. Det var flera frågor som dök upp under gång som behövde diskuteras,

berättar de. De är överens om att diskussionen i arbetslagen var viktig för implementeringen av Unikum. Alla behövde känna sig delaktiga oavsett vad de tyckte om att använda sig av ett digitalt verktyg.

Att styra bort onödiga energitjuvar

En del frågor kände Britt-Marie att hon som chef behövde styra bort då det hade varit onödiga energitjuvar. T ex valde de att inte diskutera begrepp för mycket utan istället diskutera hur de skulle uttrycka sig i den pedagogiska dokumentationen om barnen. Det var viktigare att prata om hur de uttryckte sig om barnen än vad de egentligen menade med ord som “överenskommelser”.

På Stridsbergsgården är idag alla barn och föräldrar inne i Unikum. När man började använda Unikum så valde varje pedagog ut 1-2 barn som man

startade med. Det var viktigt att både välja föräldrar som var positiva till den digitala satsningen och sådana som var negativa. Efter testperioden var alla föräldrar nöjda, men inte alla pedagoger.

Hur får man med alla på tåget?

När det gällde de pedagoger som inte var positiva så blev Britt-Maries ledarskap viktigt. Hur kunde hon som chef stötta de som inte var med på tåget? Det rådde dock ingen tvekan om att alla skulle med, frågan var bara hur. “Alla måste känna att deras kompetens tas tillvara.” säger Britt-Marie.

Det var med arbetet inför utvecklingssamtalen som pedagogerna startade sitt arbete i Unikum och i det arbetet fick de också fatt i många viktiga saker att diskutera. “Egentligen är det ju samma arbetssätt som när vi gjorde det på papper, men det är bra att det blir synligt vad vi skriver i det digitala verktyget. Om vi inte börjat med Unikum hade vi då diskuterat t ex det professionella språket?” funderar Britt-Marie och Katja över.
“Intresse för pedagogiska frågor och viljan att höja kvalitén i verksamheten är viktigare än tekniskt kunnande.” säger Katja. “Många frågor fick vi alldeles gratis i vårt utvecklingsarbete tack vare det digitala verktyget.” fortsätter Britt-Marie. En del av den pedagogiska dokumentationen är barnintervjuer. Där ställer pedagogerna frågor till barnen och det blir sedan en del av materialet inför utvecklingssamtalet.

Den största vinsten är den pedagogiska planeringen

Katja berättar att för henne var den största vinsten när de dessutom började jobba med den pedagogiska planeringen i Unikum. De blev inspirerade av andra förskolor som jobbade med årshjul med olika fokusområden och det tänket tog de med sig in i sin egen verksamhet. Deras årshjul har 5 olika fokusområden som blir en grovplanering för året. Det är matematik, naturvetenskap och teknik, du och jag, språk, musik och rörelse. Katja tycker att fokusområdena gör att de får mer djup i sin verksamhet, att de har blivit bättre på att utgå ifrån barnens intressen samt att det har blivit roligare att jobba.

“Det är tydligare med vad vi ska jobba med. Föräldrarna blir också mer delaktiga och uppskattar kommunikationen från förskolan.” berättar Katja.

När pedagogerna på Stridsbergsgården gör sin pedagogiska planering utgår de ifrån vyn där de kan se alla överenskommelser på en sida i Unikum. Då blir det enkelt att se vad de behöver fokusera på i verksamheten och lättare att utgå ifrån barnens intressen.

Pedagogerna skriver den pedagogiska planeringen i Unikum och bifogar årshjulet som en bild så att alla lätt kan se var i årshjulet man befinner sig..

Britt-Marie och Katja avslutar sitt föredrag med att konstatera att de båda är överens om att deras arbete har blivit mer professionellt med hjälp av Unikum.

Mer om info hittar du här

Stridsbergsgårdens hemsida

Stridsbergsgårdens blogg

Mer om Unik Meet

Vid pennan:
Emma Rosén på Unikum
emma.rosen@unikum.net

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Inspirationsträff för Unikumanvändare 31 oktober

Förskolan står i fokus när Unikum-ansvariga från Trollhättan och Orust ordnar en dag för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter. Bussarna från Orust stannar utanför och i entrén till Kronan är stämningen god. Dagen inleds med kaffe och smörgås. Arrangörerna fixar iordning det sista innan Christina Sikström från Trollhättan hälsar alla välkomna.

Dokumentation utan värdering

Dagens första talare är Stina Knutsson, specialpedagog i Trollhättan. Hennes föreläsning heter “Det professionella språket – Hur kan vi tänka när vi uttrycker oss i Unikum?” Inledningsvis berättar Stina att i förskolan ingår det att pedagogerna ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Stina berättar vidare att en av utmaningarna för pedagogerna är att bara dokumentera utan att värdera det barnen gör och säger. Hon illustrerar detta med att få publiken att tänka på hur de skulle skriva i böcker som “Mitt första år” som många föräldrar gör. “Skriver ni då: Vid sex månader fick Lisa sin första tand och det var inte bra.” undrar Stina? “Precis så kan man tänka när det gäller pedagogisk dokumentation. Analysen kommer senare.” fortsätter hon.

Dra nytta av teknikens möjligheter

Det gäller att se tillgång och förmågor hos barnen och fundera över hur man kan hjälpa barnet framåt. Dokumentationen kan naturligtvis vara både i ord och bild.

Idag är möjligheterna att dokumentera större och enklare än vad de varit tidigare, menar Stina. Det finns en möjlighet att dokumentationen kan följa med
Vidare visar Stina en rad exempel på hur pedagoger kan uttrycka sig i pedagogisk dokumentation samt hur samma sak kan skrivas på ett mer värderande sätt. Hennes exempel är lite tillskruvade, men för åhörarna blir hennes poäng tydlig. Många nickar igenkännande. Visst har de sett kollegor uttrycka sig om barn på det viset.barnet och Unikum kan vara en hjälp att öka kommunikationen med hemmet samt samla en kontinuerlig dokumentation om barnet.

Stinas råd till åhörarna: ta hjälp av varandra, samla på bra formuleringar så ni slipper uppfinna hjulet själva.

Diskussion och nätverkande

Efter Stinas föredrag träffas pedagoger och chefer i blandade diskussionsgrupper så att de får nätverka mellan de två kommunerna. En del diskuterar de frågor de fått ut från arrangörerna medan andra tar tillfället i akt och diskuterar det som snurrar i huvudet just nu.

I början av eftermiddagen har pedagogerna fått välja mellan tre olika seminarier:

 • Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation där Katja Pyttynen, pedagog på förskolan Stridsbergsgården och Britt-Marie Bjurström, förskolechef delar med sig av Stridsbergsgårdens process kring pedagogisk dokumentation.
 • Förskolepersonal från Orust berättar om hur de med hjälp av Unikum arbetar med Portfolio och VUP.
 • Dokumentera barns utveckling i grupp – digitalt. Prova på att jobba med pedagogisk dokumentation i Unikum. Du får en kort inspirationsrunda sedan jobbar du direkt i verktyget och utbyter tips, erfarenheter och goda exempel med dina kollegor samt Unikum.


Under det efterföljande fikat är det ett ordentligt surr i salen. En del pratar vidare med nya bekantskaper och utbyter erfarenheter medan andra sätter sig med sina kollegor och berättar om vad de lyssnat på.

Önskemål framåt

Under hela dagen finns Erik, Metin, Britt och Emma på plats från Unikum och har många intressanta diskussioner vid mötesplatsen ”Torget”. Många passar på att berätta vad de vill kunna göra i Unikum som de inte kan göra nu. Post it-lappar skrivs och sätts upp på en affisch. Tankarna och önskemålen tas med tillbaka till Unikum.

I slutet av dagen berättar Britt Larsson från Unikum om vilka förändringar som gjorts i Unikum förskola samt vad som är på gång framöver.

Avslutningsvis tackar arrangörerna för dagen och konstaterar att det varit en mycket lyckad dag!

 

Vadå Unik Meet?

Unik Meet träffar för Unikumanvändare, pedagoger och skolledare inom alla skolformer. Det är engagerade personer som möts på träffen för att dela med sig av och få ta del av andras sätt att arbeta, både i verktyget men framför allt av processerna runtomkring IUP och kring pedagogisk dokumentation. Personerna som deltar har ofta som uppgift att dela med sig av sina visdomar från träffen; till arbetslaget, skolan eller skolområdet.

Mer om Unik Meet och kommande träffar här >>

Vid pennan:
Emma Rosen på Unikum
emma.rosen@unikum.net

Bättre medarbetarsamtal med förberedelser i Unikum?

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

Hösten 2011 bad chefen alla medarbetare att använda sig av ett nytt verktyg inför samtalen. Karin tyckte först att det lät väldigt krångligt och formellt och hon kände mest att det skulle ta mycket tid i anspråk. Tid som hon istället kunde ha ägnat åt barnen. Tre dagar innan sitt samtal satte hon sig i alla fall ner och tittade igenom de frågor som chefen hade formulerat och hon blev positivt överraskad. Frågorna gjorde det plötsligen väldigt enkelt för henne att tänka till kring vad hon var bra på och hur hon bidrog till den pedagogiska utvecklingen på avdelningen. Det tog inte alls lång tid för henne att skriva ner svar på frågorna och när det var gjort kände hon sig riktigt nöjd. Hon hade till och med en hel del frågor som hon ville diskutera med chefen.
Samtalet gick väldigt bra. Karin pratade mycket mer än hon brukade och det var inte bara chefen som ställde frågor. Karin kände att chefen verkligen lyssnade och dokumenterade och det kändes tryggt att allt det som hon hade formulerat nu fanns kvar till nästa samtal. Inte bara i en pärm på chefens kontor utan även tillgängligt i för henne själv i datorn hemma och på jobbet. När hon lämnade samtalet kändes det som att hon hade fått berätta om hur hon arbetade och vad hon verkligen bidrog med på avdelningen och det kändes som att chefen hade sett henne på ett annat sätt än tidigare.Karin trivdes nu ännu bättre på jobbet och hade en skön känsla av att chefen faktiskt såg och förstod hennes ansträngningar för att göra ett bra jobb.

 

Karin skulle kunna vara en av Anna Brügge Josefssons medarbetare. Anna är förskolechef i Mölndals kommun och ansvarig för ett 60-tal medarbetare. Hon ser Unikums verktyg som ett fantastiskt sätt för medarbetarna att tänka igenom sin pedagogiska roll. De kommer väl förberedda till samtalen och det är därför lättare att hålla fokus. Det som sagts vid ett samtal finns också kvar till nästa samtal och det är lätt för både Anna och medarbetaren att snabbt uppdatera sig och koppla det nya samtalet till det som sagts tidigare. För Anna är det bra att hon kan göra denna uppdatering oavsett var hon är. Informationen finns alltid tillgänglig eftersom man kommer åt den via webben på sin iPad, sin hemmadator eller på jobbet.

Anna upplever att medarbetarna i allmänhet har varit väldigt nöjda med verktyget. Vissa upplevde i början att det gav merarbete och att det var svårt att sätta ord på sina pedagogiska mål. Anna kan dock efter ganska kort tid se en kvalitetsmässig utveckling av samtalen, eftersom medarbetarna och hon själv verkligen måste tänka till kring frågeställningar som har med pedagogik och organisationen att göra. Uppslutningen kring verktyget är stort och hon upplever att många medarbetare använder sig av verktyget aktivt.

Anna fick på egen hand formulera frågeställningarna, eftersom hennes tidigare kollega blivit sjukskriven. Hon utnyttjade då banken i Unikum för att se hur andra skolor hade formulerat frågeställningar och hon fick även hjälp av Kristofer Skogholm som är skolutvecklare i Mölndals stad. ”Det var aldrig krångligt”, säger Anna då vi talas vid i telefon. Hon ser det också som en härlig utmaning att vässa frågorna i frågeformuläret till kommande samtal. Att ha en tydlig och lättillgänglig IUP på varje medarbetare är bara positivt, menar hon.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Brügge Josefsson
Förskolechef
Lackarebäcks förskola
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Svejserdalens förskola
Tonvillans förskola
031-315 96 02
0707-69 06 22
anna.brugge.josefsson@molndal.se

 

Vid Pennan
Stina Uddman, Höör

Genomskinliga resväskor – öppenhet, gemensamma mallar och läroplansarbete

En vacker majdag åker jag för att hälsa på Anette, Eva och Annika på Idalaskolan i Veberöd. Idalaskolan var en av skolorna i Lunds kommun som gav sig iväg på resan tillsammans med Unikum i ett tidigt skede.

Resan är ett utvecklingsprojekt som kallas Projekt Unik där det övergripande målet är att få fram ett riktigt bra webbverktyg för skolan. ”Här fanns ett starkt önskemål om att ha ett digitalt system som var öppet för alla berörda.” säger Anette.

Jag ser verktyget, det vill säga det digitala systemet som Unikum tillhandahåller som en resväska. Lärare, elever och skolledare har alla varsin väska, men stora delar av innehållet är synligt genom att väskorna är genomskinliga. Viss information finns nedstoppad i necessärer och dem öppnar man bara ibland, tillsammans med utvalda personer.

Innan Idalaskolan gav sig iväg på sin resa hade alla lärare olika system för att göra planeringar och skriva omdömen och man skickade hem information inför utvecklingssamtal med brev eller mejl. Resväskorna såg med andra ord väldigt olika ut och det var svårt att se vad som fanns i dem.

Vid resans början låg Idalaskolans fokus på individuella utvecklingsplaner (IUP) och omdömen, det vill säga det som eleverna presterat och utvecklat, men i implementeringen av den nya läroplanen har utvecklingsarbetet tillsammans med Unikum kommit att handla mer om planeringarna. Nu finns möjligheten att använda gemensamma planeringsmallar i kommunen, som Eva och Annika har varit med och tagit fram. En stor fördel med ett öppet, digitalt verktyg är att man som lärare kan få inspiration av att se hur andra lärare har planerat. Man skulle kunna säga att man nu packar sina resväskor på ungefär samma sätt, vilket gör det enklare för alla att snabbt se vad varje väska innehåller. Genom att man ser vad andra har packat ner minskar också risken att man glömmer att ta med sig något på sin resa.

En annan fördel är att läroplansmål, planeringar och IUP med omdömen finns samlade på ett ställe och följer eleven och är synligt inte bara för berörda lärare och skolledare, utan även för elever och deras föräldrar. Eleven har alltid sin resväska med sig och den kan fyllas på av eleven själv och olika lärare som eleven träffar.

Idag är det främst vid utvecklingssamtalen som man använder informationen som finns i Unikums verktyg. Vid resans slut är dock målet att informationen ska användas mer kontinuerligt. Väskorna ligger idag undanstoppade stora delar av tiden, men borde kanske alltid ligga framme.

Unikum och kommunen med dess lärare, skolledare och utvecklingsledare har inom Projekt Unik en ständig dialog om hur verktyget ska utvecklas, det vill säga hur väskan ska packas. Eva nämner att man nu kan lägga till bilder i sina planeringar, vilket underlättar för de yngre eleverna. Hennes nästa önskemål är att man ska kunna göra detsamma i omdömen.

Anette använder sig av Unikums verktyg på medarbetarsamtal för att diskutera det pedagogiska arbetet med utvecklingsplaner, planeringar och uppföljningar. Man kan säga att lärarna då får möjlighet att visa sin väska för Anette och beskriva vad man packat ner och varför. Den genomskinliga väskan får dock inte bli alltför viktig. ”Man måste komma ihåg att Unikum bara tillhandahåller ett av flera verktyg för att hjälpa till att följa läroplanen och elevernas utveckling.”, säger Anette. Lärarna måste ha en planering, de måste göra utvecklingsplaner och de måste skriva omdömen, men i slutändan är det viktigaste av allt naturligtvis att eleverna utvecklas.

De genomskinliga väskorna gör att man tydligt kan se när något ligger i oordning. Unikums verktyg gör det lätt för Anette att följa kunskapsresultaten på skolan och man kan lätt hitta de elever som befaras inte uppnå kunskapsmålen. Det är helt enkelt ett verktyg som hjälper till i kvalitetsarbetet på skolan.

Ibland kan väskan kännas onödigt trång eller svårpackad och ibland kan det kanske vara svårt att hitta rätt väska. Ramarna i Unikums verktyg kan bli lite väl fasta och man har på skolan flera andra verktyg för t.ex. kommunikation och blogg, vilket gör det lite svårt för framförallt föräldrar att veta var informationen egentligen finns. Vitsen med öppenheten är ju att alla berörda har tillgång till informationen, men det kräver att man aktivt söker den.

Eva, Annika och Anette tycker att eleverna är duktiga på att använda verktyget, men de vill alla se ett ökat elevinflytande där eleverna får vara med från början i planeringsarbetet och fundera på arbetsmetoder. De tycker med andra ord att eleverna borde vara med och packa lärarnas väskor. Detta skulle med all säkerhet göra att eleverna får en större förståelse för sitt eget lärande, vilket kanske är ett av de viktigaste målen med resan.

Ännu har man inte nått resans mål, men jag tror att de genomskinliga resväskorna kan vara en god hjälp för att nå dit. Det gäller bara att packa dem rätt, visa dem ofta och diskutera vad som ska finnas i dem.

Kontaktinformation
Anette Ohlsson, rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan anette.ohlsson@lund.se
046-35 76 01
Eva Nilsson, lärare
eva0064@utb.lund.se
Annika Sjöström, IKT-pedagog och fritidspedagog
ann0137@utb.lund.se

 

Vid pennan
Stina Uddman, Höör

 

 

På torsdag kan du se nya Unikum …

Nu börjar vi bli klara med första steget av utformningen av ny startsida, navigering och omdömesvyer. Spännande! Många av er har berättat att ni vill se förändringarna så snart som möjligt.  Därför har vi beslutat att släppa första steget av förändringarna lite tidigare än planerat, redan i slutet av denna vecka, v 27.

Fördelen med att släppa redan nu är att  ni direkt kan se hur nya Unikum ser ut, och hur era IUP-mallar ser ut med nya utssendet på ämnesvisa omdömen. Nackdelen är att en del polering av utseende och justering av texter inte kommer att vara helt klart. Det kommer göras justeringar under sommaren fram till skolstart. Totalt sett har vi dragit slutsatsen att det är vettigast att släppa redan nu!

Målsättningen med förändringarna är som ni kanske vet:

 • Översikt – att direkt ser det viktigaste för ett barn.
 • Förklara – visa lite mer förklarande text kring det man ser
 • Filtrera – lyfta fram det viktigaste, tona ned det mindre viktiga
 • Trygghet – veta vilka som ser info om mitt barn.

Startsidorna är nya


Ämnesvisa omdömen är tydligare


Är du Unikum-ansvarig på skolan eller i kommunen?

För dig som är Unikum-ansvarig på skolan eller i kommunen innebär detta:

 • Kolla ämnesvisa omdömen i IUP-mallar: Du som gör IUP-mallar för Grundskolan kan se hur era mallar ser ut med det nya utseendet redan från och med slutet av vecka 27, kring 6:e juli. Det du bör kolla på är främst det ämnesvisa omdömet.  De flesta av er behöver inte göra några ändringar alls.
 • Förenkla omdömen i IUP-mallar? I våras kom Skolverket med nya Allmänna råd kring utvecklingssamtal och utvecklingsplan. I samband med detta har många valt att förenkla sina IUP-mallar, inte minst kring just de ämnesvisa omdömena. Vi kommer kring 6 juli lägga upp exempel på hur andra skolor gör i forumet, se här>>
 • Filmer och dokumentation: Du som vill göra filmer eller ta skärmbilder för dokumentation kan med fördel vänta med detta till augusti, om det går. Då får du med de viktigaste trimningarna vi gör under sommaren.

Exempel på saker som kommer att förändras och trimmas under sommaren, fram till 20 augusti är:

 • Uppdatering av terminologi texter i gränssnittet.
 • Ytterligare skolformsanpassning av terminologi – för grundskola och förskola.
 • Polering och trimning av ikoner, utseende och funktioner på startsidorna.

Ny termin – nya startsidor!

Nu är det snart dags för de nya startsidorna för barn och elever! Vi har samlat in feedback från föräldrar i förskolor och skolor över hela landet, och bollat skisser och varianter med lärare och Unikumansvariga under vintern och våren. Nedan ser du en skiss på ungefär hur det kommer se ut.

Målsättningen med de nya barn-startsidorna är

 • Översikt – att direkt ser det viktigaste för sitt barn.
 • Förklara – visa lite mer förklarande text kring det man ser
 • Filtrera – lyfta fram det viktigaste, tona ned det mindre viktiga
 • Trygghet – veta vilka som ser info om mitt barn.

För förskolan vill vi bland annat lyfta fram bilder från portfolio, veckobrev och pedagogiska planering. För grundskolan lyfter vi fram det viktigaste från IUP-processen, med omdömen och överenskommelser.

Förändringarna blir synliga för alla  – även personal och elever. Det föräldrar kommer märka mest är att de alltid kan navigera till sina barn genom knappar överst på förälderns sida, och att barnen har en fin översikt på sin startsida. Andra saker man kommer märka är att modulikonerna blir lite mindre, så att de inte tar för mycket uppmärksamhet från det viktigaste innehållet på en sida.

De viktigaste förändringarna blir synliga lagom till skolstart. Vi skickar ut ett ”Nytt i Unikum” när det släpps, och du kommer också se att vi har ett nytt barn på startsidan när det blir dags.

Hälsningar
/Vi på Unikum

Fint för förskolan!

Nu är det stort intresse kring webbstöd för förskolans verksamhet runt om i landet, kul! På många håll börjar personalens tillgång till bärbara datorer och till och med pekplattor bli riktigt bra.

Vi jobbar för fullt med nya möjligheter för förskolan, och här kommer en sammanställning av vad vi hoppas ni kan dra nytta av redan efter semestern. Funktionerna nedan släpps bit för bit från maj fram till slutet av augusti. Senare under hösten kommer ytterligare nyheter för förskolan, vi berättar mer senare …

Smidigare och smartare pedagogisk dokumentation

För avdelning, grupp och arbetslag, kommer i maj
 • Dokumentera med bilder och bilagor i arbetslagets gruppblogg
 • Koppla pedagogisk planering till barnens Portfolio och Lärblogg

Nya Unikum-appar

Unikum används redan idag på pekplattor och smartphones i förskolor och skolor runt om i landet. En ny generation appar för iPad, iPhone och Android  släpps efter sommaren

 • Ta bilder med plattan – som direkt kommer till portfolio eller blogg osv.
 • Fullständigt stöd för hela Unikums funktionalitet

 

Smidigare dialog med hemmen

 • Veckobrev till föräldrar finare och intressantare – med bilder för att visa upp verksamheten, och fina e-postfunktioner med bilder. (kommer i maj)
 • Tydligare föräldraöversikt för varje barn (kommer i augusti-september)

Uppdaterad navigation och layout

Kommer i augusti-september

 • Förenklingar, och mer fokus på det viktiga i gränssnittet
 • Förskolebegrepp används mer konsekvent

Några av förändringarna kommer ni alla att märka av tydligt, t.ex. förändringarna i gränssnittet. Andra saker kommer bara synas för pedagoger i förskolan. Kanske vill ni förvarna t.ex. föräldrar eller kollegor om de kommande uppdateringarna.

Vi fortsätter arbetet med att samla in tankar om hur förskolans arbete kan underlättas, och har många ytterligare saker på gång som vi berättar mer om senare. Om du tycker att vi är på rätt väg – klicka gärna på Facebook Gilla-knappen till höger. Är vi fel ute, eller har vi missat nåt – Tyck gärna till i forumet!

Varma hälsningar
Jonas

Nya, fräscha funktioner i LPPn

Den blomstertid nu kommer …

I vintras började vi göra förbättringar i funktionerna för LPPn och redan vid nyår kunde ni börja göra snygga, inspirerande planeringar med bild, fet stil och länkningar.

Nu gör vi ytterligare förbättringarna och inom någon vecka kommer vi släppa den nya, förbättrade layouten. Målet har varit att göra LPPn mer ”elevvänlig” och överskådlig, både för elever och föräldrar. För lärarnas del har vi fokuserat på göra bedömningen efter ett arbetsområde enklare, genom att man smidigt kan nå kommentarer och eventuella bedömningsmatriser när man jobbar med en klass.

Planeringen kommer att se ut så här:

Ingressen väcker intresse

 

Vad har vi då gjort?

 • Vi har lagt till möjligheten att ha en ingress i LPPn. Grundidéen med ingressen är att den ska rama in och väcka intresse för arbetsområdet hos eleverna
 • Vi har flyttat ner kommentars-rutan, för att få ett enklare och ”cleanare” gränssnitt.
 • Vi har infört två lägen för hur LPPn kan visas – antingen som ”översikt” eller med ”innehåll”. Översikten visar ingressen + de olika rubrikerna – så att man lätt kan navigera sig till det området som är mest aktuellt just nu. ”Innehåll” visar just allt innehåll som finns under varje rubrik
 • Kopplingar till läroplanen kommer alltid att vara dolda, men kan nås lätt av både elever, föräldrar, lärare genom en enkel knapp-tryckning

Vi vill passa på att tacka alla er som med lust och engagemang varit med och tyckt till kring detta och vill/hoppas att era elever kommer få /ännu mer/ nytta av planeringarna.

/Lotta och hela Unikumgänget

Blogg med bilder och formattering

En hett efterlängtad förbättring som kommer under våren är möjlighet till finare Blogg med

 • Bilder
 • Formattering
 • Länkar
 • m.m.

den som orkar vänta lite till får snart se.