Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funkioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Bättre medarbetarsamtal med förberedelser i Unikum?

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

Hösten 2011 bad chefen alla medarbetare att använda sig av ett nytt verktyg inför samtalen. Karin tyckte först att det lät väldigt krångligt och formellt och hon kände mest att det skulle ta mycket tid i anspråk. Tid som hon istället kunde ha ägnat åt barnen. Tre dagar innan sitt samtal satte hon sig i alla fall ner och tittade igenom de frågor som chefen hade formulerat och hon blev positivt överraskad. Frågorna gjorde det plötsligen väldigt enkelt för henne att tänka till kring vad hon var bra på och hur hon bidrog till den pedagogiska utvecklingen på avdelningen. Det tog inte alls lång tid för henne att skriva ner svar på frågorna och när det var gjort kände hon sig riktigt nöjd. Hon hade till och med en hel del frågor som hon ville diskutera med chefen.
Samtalet gick väldigt bra. Karin pratade mycket mer än hon brukade och det var inte bara chefen som ställde frågor. Karin kände att chefen verkligen lyssnade och dokumenterade och det kändes tryggt att allt det som hon hade formulerat nu fanns kvar till nästa samtal. Inte bara i en pärm på chefens kontor utan även tillgängligt i för henne själv i datorn hemma och på jobbet. När hon lämnade samtalet kändes det som att hon hade fått berätta om hur hon arbetade och vad hon verkligen bidrog med på avdelningen och det kändes som att chefen hade sett henne på ett annat sätt än tidigare.Karin trivdes nu ännu bättre på jobbet och hade en skön känsla av att chefen faktiskt såg och förstod hennes ansträngningar för att göra ett bra jobb.

 

Karin skulle kunna vara en av Anna Brügge Josefssons medarbetare. Anna är förskolechef i Mölndals kommun och ansvarig för ett 60-tal medarbetare. Hon ser Unikums verktyg som ett fantastiskt sätt för medarbetarna att tänka igenom sin pedagogiska roll. De kommer väl förberedda till samtalen och det är därför lättare att hålla fokus. Det som sagts vid ett samtal finns också kvar till nästa samtal och det är lätt för både Anna och medarbetaren att snabbt uppdatera sig och koppla det nya samtalet till det som sagts tidigare. För Anna är det bra att hon kan göra denna uppdatering oavsett var hon är. Informationen finns alltid tillgänglig eftersom man kommer åt den via webben på sin iPad, sin hemmadator eller på jobbet.

Anna upplever att medarbetarna i allmänhet har varit väldigt nöjda med verktyget. Vissa upplevde i början att det gav merarbete och att det var svårt att sätta ord på sina pedagogiska mål. Anna kan dock efter ganska kort tid se en kvalitetsmässig utveckling av samtalen, eftersom medarbetarna och hon själv verkligen måste tänka till kring frågeställningar som har med pedagogik och organisationen att göra. Uppslutningen kring verktyget är stort och hon upplever att många medarbetare använder sig av verktyget aktivt.

Anna fick på egen hand formulera frågeställningarna, eftersom hennes tidigare kollega blivit sjukskriven. Hon utnyttjade då banken i Unikum för att se hur andra skolor hade formulerat frågeställningar och hon fick även hjälp av Kristofer Skogholm som är skolutvecklare i Mölndals stad. ”Det var aldrig krångligt”, säger Anna då vi talas vid i telefon. Hon ser det också som en härlig utmaning att vässa frågorna i frågeformuläret till kommande samtal. Att ha en tydlig och lättillgänglig IUP på varje medarbetare är bara positivt, menar hon.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Brügge Josefsson
Förskolechef
Lackarebäcks förskola
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Svejserdalens förskola
Tonvillans förskola
031-315 96 02
0707-69 06 22
anna.brugge.josefsson@molndal.se

 

Vid Pennan
Stina Uddman, Höör

Genomskinliga resväskor – öppenhet, gemensamma mallar och läroplansarbete

En vacker majdag åker jag för att hälsa på Anette, Eva och Annika på Idalaskolan i Veberöd. Idalaskolan var en av skolorna i Lunds kommun som gav sig iväg på resan tillsammans med Unikum i ett tidigt skede.

Resan är ett utvecklingsprojekt som kallas Projekt Unik där det övergripande målet är att få fram ett riktigt bra webbverktyg för skolan. ”Här fanns ett starkt önskemål om att ha ett digitalt system som var öppet för alla berörda.” säger Anette.

Jag ser verktyget, det vill säga det digitala systemet som Unikum tillhandahåller som en resväska. Lärare, elever och skolledare har alla varsin väska, men stora delar av innehållet är synligt genom att väskorna är genomskinliga. Viss information finns nedstoppad i necessärer och dem öppnar man bara ibland, tillsammans med utvalda personer.

Innan Idalaskolan gav sig iväg på sin resa hade alla lärare olika system för att göra planeringar och skriva omdömen och man skickade hem information inför utvecklingssamtal med brev eller mejl. Resväskorna såg med andra ord väldigt olika ut och det var svårt att se vad som fanns i dem.

Vid resans början låg Idalaskolans fokus på individuella utvecklingsplaner (IUP) och omdömen, det vill säga det som eleverna presterat och utvecklat, men i implementeringen av den nya läroplanen har utvecklingsarbetet tillsammans med Unikum kommit att handla mer om planeringarna. Nu finns möjligheten att använda gemensamma planeringsmallar i kommunen, som Eva och Annika har varit med och tagit fram. En stor fördel med ett öppet, digitalt verktyg är att man som lärare kan få inspiration av att se hur andra lärare har planerat. Man skulle kunna säga att man nu packar sina resväskor på ungefär samma sätt, vilket gör det enklare för alla att snabbt se vad varje väska innehåller. Genom att man ser vad andra har packat ner minskar också risken att man glömmer att ta med sig något på sin resa.

En annan fördel är att läroplansmål, planeringar och IUP med omdömen finns samlade på ett ställe och följer eleven och är synligt inte bara för berörda lärare och skolledare, utan även för elever och deras föräldrar. Eleven har alltid sin resväska med sig och den kan fyllas på av eleven själv och olika lärare som eleven träffar.

Idag är det främst vid utvecklingssamtalen som man använder informationen som finns i Unikums verktyg. Vid resans slut är dock målet att informationen ska användas mer kontinuerligt. Väskorna ligger idag undanstoppade stora delar av tiden, men borde kanske alltid ligga framme.

Unikum och kommunen med dess lärare, skolledare och utvecklingsledare har inom Projekt Unik en ständig dialog om hur verktyget ska utvecklas, det vill säga hur väskan ska packas. Eva nämner att man nu kan lägga till bilder i sina planeringar, vilket underlättar för de yngre eleverna. Hennes nästa önskemål är att man ska kunna göra detsamma i omdömen.

Anette använder sig av Unikums verktyg på medarbetarsamtal för att diskutera det pedagogiska arbetet med utvecklingsplaner, planeringar och uppföljningar. Man kan säga att lärarna då får möjlighet att visa sin väska för Anette och beskriva vad man packat ner och varför. Den genomskinliga väskan får dock inte bli alltför viktig. ”Man måste komma ihåg att Unikum bara tillhandahåller ett av flera verktyg för att hjälpa till att följa läroplanen och elevernas utveckling.”, säger Anette. Lärarna måste ha en planering, de måste göra utvecklingsplaner och de måste skriva omdömen, men i slutändan är det viktigaste av allt naturligtvis att eleverna utvecklas.

De genomskinliga väskorna gör att man tydligt kan se när något ligger i oordning. Unikums verktyg gör det lätt för Anette att följa kunskapsresultaten på skolan och man kan lätt hitta de elever som befaras inte uppnå kunskapsmålen. Det är helt enkelt ett verktyg som hjälper till i kvalitetsarbetet på skolan.

Ibland kan väskan kännas onödigt trång eller svårpackad och ibland kan det kanske vara svårt att hitta rätt väska. Ramarna i Unikums verktyg kan bli lite väl fasta och man har på skolan flera andra verktyg för t.ex. kommunikation och blogg, vilket gör det lite svårt för framförallt föräldrar att veta var informationen egentligen finns. Vitsen med öppenheten är ju att alla berörda har tillgång till informationen, men det kräver att man aktivt söker den.

Eva, Annika och Anette tycker att eleverna är duktiga på att använda verktyget, men de vill alla se ett ökat elevinflytande där eleverna får vara med från början i planeringsarbetet och fundera på arbetsmetoder. De tycker med andra ord att eleverna borde vara med och packa lärarnas väskor. Detta skulle med all säkerhet göra att eleverna får en större förståelse för sitt eget lärande, vilket kanske är ett av de viktigaste målen med resan.

Ännu har man inte nått resans mål, men jag tror att de genomskinliga resväskorna kan vara en god hjälp för att nå dit. Det gäller bara att packa dem rätt, visa dem ofta och diskutera vad som ska finnas i dem.

Kontaktinformation
Anette Ohlsson, rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan anette.ohlsson@lund.se
046-35 76 01
Eva Nilsson, lärare
eva0064@utb.lund.se
Annika Sjöström, IKT-pedagog och fritidspedagog
ann0137@utb.lund.se

 

Vid pennan
Stina Uddman, Höör

 

 

På torsdag kan du se nya Unikum …

Nu börjar vi bli klara med första steget av utformningen av ny startsida, navigering och omdömesvyer. Spännande! Många av er har berättat att ni vill se förändringarna så snart som möjligt.  Därför har vi beslutat att släppa första steget av förändringarna lite tidigare än planerat, redan i slutet av denna vecka, v 27.

Fördelen med att släppa redan nu är att  ni direkt kan se hur nya Unikum ser ut, och hur era IUP-mallar ser ut med nya utssendet på ämnesvisa omdömen. Nackdelen är att en del polering av utseende och justering av texter inte kommer att vara helt klart. Det kommer göras justeringar under sommaren fram till skolstart. Totalt sett har vi dragit slutsatsen att det är vettigast att släppa redan nu!

Målsättningen med förändringarna är som ni kanske vet:

 • Översikt – att direkt ser det viktigaste för ett barn.
 • Förklara – visa lite mer förklarande text kring det man ser
 • Filtrera – lyfta fram det viktigaste, tona ned det mindre viktiga
 • Trygghet – veta vilka som ser info om mitt barn.

Startsidorna är nya


Ämnesvisa omdömen är tydligare


Är du Unikum-ansvarig på skolan eller i kommunen?

För dig som är Unikum-ansvarig på skolan eller i kommunen innebär detta:

 • Kolla ämnesvisa omdömen i IUP-mallar: Du som gör IUP-mallar för Grundskolan kan se hur era mallar ser ut med det nya utseendet redan från och med slutet av vecka 27, kring 6:e juli. Det du bör kolla på är främst det ämnesvisa omdömet.  De flesta av er behöver inte göra några ändringar alls.
 • Förenkla omdömen i IUP-mallar? I våras kom Skolverket med nya Allmänna råd kring utvecklingssamtal och utvecklingsplan. I samband med detta har många valt att förenkla sina IUP-mallar, inte minst kring just de ämnesvisa omdömena. Vi kommer kring 6 juli lägga upp exempel på hur andra skolor gör i forumet, se här>>
 • Filmer och dokumentation: Du som vill göra filmer eller ta skärmbilder för dokumentation kan med fördel vänta med detta till augusti, om det går. Då får du med de viktigaste trimningarna vi gör under sommaren.

Exempel på saker som kommer att förändras och trimmas under sommaren, fram till 20 augusti är:

 • Uppdatering av terminologi texter i gränssnittet.
 • Ytterligare skolformsanpassning av terminologi – för grundskola och förskola.
 • Polering och trimning av ikoner, utseende och funktioner på startsidorna.

Hej då Lpo94 …

Under läsåret 2011 – 2012 har 9:or och deras lärare fortsatt arbeta med och bedöma baserat på Lpo94.  Därför har vi som ni vet gjort det möjligt att arbeta med både Lgr11 och Lpo94 i Unikum under året. Några tappra skolor har även hållit Lpo94 vid liv i sommarskolor under några veckor.

Men nu är det slut. Från och med 1 juli börjar vi rensa bort funktioner för Lpo94 från Unikum. Bland de Lpo94-funktioner som tas bort finns

 • Flik för ”Gamla läroplanen” under Fokus-flaggan
 • Koppla till Lpo94 i planeringar och IUP-mål
 • Starta IUP-er med omdömen för Lpo94.
 • Flikar för ”Måluppfyllelse” under Bedömnings-kompassen flyttas undan så att de inte är i vägen.
 • mm

Viktiga saker blir kvar

 • Alla bedömningar gjorda mot Lpo94 för elever finns kvar, och kommer kunna ses hos respektive elev och i arkiverade IUP-er.
 • Pedagogiska planeringar med Lpo94-kopplingar kommer fortfarande att hittas i Skolbanken. De kan ju fortfarande vara jättebra, även om kopplingarna till läroplaner och bedömningsstycken behöver göras om för Lgr11.

Sommarhej
från Unikumarna

Ny termin – nya startsidor!

Nu är det snart dags för de nya startsidorna för barn och elever! Vi har samlat in feedback från föräldrar i förskolor och skolor över hela landet, och bollat skisser och varianter med lärare och Unikumansvariga under vintern och våren. Nedan ser du en skiss på ungefär hur det kommer se ut.

Målsättningen med de nya barn-startsidorna är

 • Översikt – att direkt ser det viktigaste för sitt barn.
 • Förklara – visa lite mer förklarande text kring det man ser
 • Filtrera – lyfta fram det viktigaste, tona ned det mindre viktiga
 • Trygghet – veta vilka som ser info om mitt barn.

För förskolan vill vi bland annat lyfta fram bilder från portfolio, veckobrev och pedagogiska planering. För grundskolan lyfter vi fram det viktigaste från IUP-processen, med omdömen och överenskommelser.

Förändringarna blir synliga för alla  – även personal och elever. Det föräldrar kommer märka mest är att de alltid kan navigera till sina barn genom knappar överst på förälderns sida, och att barnen har en fin översikt på sin startsida. Andra saker man kommer märka är att modulikonerna blir lite mindre, så att de inte tar för mycket uppmärksamhet från det viktigaste innehållet på en sida.

De viktigaste förändringarna blir synliga lagom till skolstart. Vi skickar ut ett ”Nytt i Unikum” när det släpps, och du kommer också se att vi har ett nytt barn på startsidan när det blir dags.

Hälsningar
/Vi på Unikum

Massor med nytt inför Skolstart

Det är högtryck i tomteverkstaden i Unikum – även under vår och sommar! Här är en översikt över ett stort fint Skolstarts-paket med nyheter och förbättringar för grundskolan. Ytterligare information kommer efter hand under de kommande veckorna. För er i förskolan finns ett separat inlägg här i På gång.

Vad finns i Skolstarts-paketet?

Enklare för föräldrar

 • Enklare navigation  (augusti)
 • Tydlig föräldraöversikt för mina barn  (augusti)
 • Veckobrev till föräldrar tydligare och finare  – med formattering och bilder som även syns i e-post till föräldrar. (maj)

Smidigare för lärare

 • Skriftliga omdömet blir överskådligare och smartare (i samband med skolstart)
 • Bloggen för klass och elev kommer kunna hantera bilder, bilagor och formattering, och går även att skicka som epost med bild. Därmed blir det enklare att sprida t.ex. finare veckobrev.

 Rikare formativ bedömning

 • Koppla Lärblogg och Portfolio till Pedagogiska planeringar (maj)
 • Koppling till från planering till elevarbeten i Google Apps och andra molntjänster (maj)
 • Finare pedagogiska planeringar – med bilder och ingress (klart)

Appar för iPad, iPhone och Android

Redan nu använder många Unikum med pekplattor och smartphones. En ny generation Unikum-appar för iPad, iPhone, Android är också på väg.

 • Kompletta appar med alla Unikums funktioner
 • Bilder från Pekplatta kan läggs in direkt i profilbild, portfolio eller blogg

Bättre för ledning och admin

  • Utökad statistik kring kunskapskraven är på gång (juni)
  • Vi är med i Skolfederationens projekt kring inloggning som bygger på standarden SAML 2.0.

Hur påverkar detta er lärare?

Det kommer vara extra intressant att ha koll på info under ”På gång” och ”Nytt i Unikum” under tiden fram till sommaren, och i samband med skolstart. Det kan också vara bra att tipsa kollegor om att Skolstarts-paketet är på gång. Förenklingen av navigation för föräldrar och smidigare skriftliga omdömen kommer vi berätta mer om här i ”På gång” före sommaren.

Eftersom utseendet för delar av Unikum kommer uppdateras så kommer också filmer och dokumentation steg för steg behöva förnyas. Det gäller både material som Unikum gjort, och material som ni tar fram i kommunen.

Få koll – prenumerera på Nyheter!

Ni som jobbar i skolan kan ha nytta av att prenumerera via RSS på  nyheter.unikum.net/rss  eller följa oss på www.facebook.com/Unikum.net .  Det gäller särskilt er som är Unikum-ansvariga på skolan eller som är IT-pedagoger.

Varma hälsningar
Jonas

Formativ bedömning i praktiken

Det är den 1 februari och jag, en lärare på jakt efter inspiration och nya sätt att använda modern teknik, är på väg mot ett vintrigt Falköping och Unik Meet. Schemat för dagen innehåller mycket intressant, men jag börjar med seminariet om Google apps. Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att berätta om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

Mattias inleder med att berätta om hur han begärde nio heldagar för att undervisa eleverna från år 1 till år 9 i Unikums alla funktioner samt Google apps. Lärarna på skolan var väldigt positiva till verktygen och fick snabbt ihop flera LPP:er som man kunde börja arbeta efter. Eleverna vande sig lika snabbt vid tydligheten i dessa LPP:er och det konkreta i matriserna. Mattias upptäckte att eleverna gick från att fråga ”vilket betyg får jag på det här” till ”vad är det jag kan utveckla”. Det är ju precis vad formativt arbete handlar om!
Google apps är helt nätbaserat och man kommer därför bort ifrån alla praktiska problem i form av borttappade dokument, filer som inte sparats och filformat som inte går att öppna eller förändras totalt då de skickas till en annan dator. I sin svenskundervisning använder sig Mattias av flera olika verktyg i Google apps, men idag ska han och tjejerna berätta om Google documents under de femtio minuter de har till sitt förfogande.

Solle, som går i årskurs 8, berättar att Google docs är nästan som Word, fast lite förenklat. Det speciella är dock att man kan arbeta flera personer i samma dokument samtidigt. Man kan se exakt vad de andra skriver. I Google documents kan Mattias ge eleverna respons under arbetets gång. Han har möjlighet att kommentera delar av en text och inte alltid helheten och eleverna kan själva välja när de vill ta till sig responsen och vad de vill göra med den. De behöver aldrig göra avbrott i sitt skrivande eller tänkande för att få en kommentar.

Eftersom alla texter och kommentarer finns på nätet är det väldigt lättillgängligt. Man kan till och med arbeta hemifrån. Solle berättar om när hon var sjuk och ändå kunde följa med i deckarskrivandet och få kommentarer av både Mattias och sina kompisar på det hon skrivit hemma i sängen. Mattias påpekar att det är långt ifrån alla elever som är så ambitiösa, men visst kan man bli lite stressad när telefonen plingar sent en fredagskväll eller tidigt en söndagsmorgon då en elev har skrivit ett svar på Mattias senaste kommentar.

Amanda, klasskompis med Solle, ser stora fördelar med att dela sina dokument med kompisar i klassen, eftersom de är insatta i ämnet och därför kan ge konstruktiv kritik. Hon menar också att hon blir mer medveten om hur hon kan ge sig själv kritik och förbättra sina texter genom att ge respons. Ibland är responsen lika svår att skriva som själva texten, men det är ju också en självklar del av läroplanen och ingår i bedömningen av arbetet. Som de drivna talare tjejerna är tar de även upp en negativ aspekt; mobbning. Men ganska snabbt slår de hål på det argumentet genom att framhålla att risken för mobbning är liten, eftersom läraren kan se alla kommentarer och man dessutom oftast delar dokument med de kompisar man har förtroende för.

Grupparbeten underlättas då alla kan skriva i samma dokument samtidigt. Det är både tidsbesparande och rättvist. Läraren kan ju se exakt vad varje elev gjort, vilket tjejerna framhåller som positivt. Ingen kan längre åka snålskjuts, utan varje enskild elev bedöms efter vad han/hon gjort.

En annan stor fördel är att kommentarer och respons finns kvar skriftligt, vilket gör att eleverna lätt kan gå tillbaka och se vad de missat och läraren kan ha god koll på vad man gett för respons till varje enskild elev.

Ett arbete i Google documents utgår alltid från en LPP i Unikum och det är också där den slutliga bedömningen av arbetet görs genom att fylla i matriser. Mattias brukar låta eleverna fylla i matriserna först och ge kommentarer kring sitt arbete och sedan fylls de i tillsammans med läraren. Ibland görs detta enbart skriftligt, men det skapar ändå en dialog mellan elev och lärare, så trots att man inte alltid har tid att sitta ner och prata enskilt med varje elev har man haft möjlighet att diskutera bedömningen av ett arbete. ”Det är jättebra för då får jag möjlighet att argumentera upp mina betyg”, säger Amanda.

Mattias ser många utvecklingsmöjligheter men också svårigheter rent tekniskt. Arbetssättet förutsätter att det finns god tillgång till datorer och man måste försöka få med sig alla lärare på tåget. På Gudhemsskolan har eleverna efter bara något år börjat kräva ett formativt arbetssätt och den tydlighet som finns i systemet med delade dokument, vilket gör att lärarna tvingas arbeta på detta sätt.

Det är väldigt tydligt att Mattias känner sina elever väl och har bra koll på deras förmåga. Kanske blir det enklare att ha det med den formativa undervisningen där eleverna hela tiden är aktiva i sitt eget lärande och man ständigt har en dialog med dem.

Jag imponeras av tjejerna som redan i årskurs åtta kan ställa sig inför en stor grupp lärare och ge en så tydlig och lättsam redogörelse för hur de arbetar. Om jag skulle bedöma detta föredrag i en matris skulle absolut alla nivåer vara uppfyllda.

Femtio minuter går snabbt. Vi applåderar och skyndar vidare för att lyssna på andra intressanta seminarier, men jag tror ingen som lyssnat på detta går härifrån utan att tänka vilka fantastiska möjligheter det finns med dagens teknik. Och så enkelt det kan vara!

 

Vid pennan,
Stina Uddman, Höör

Elevledda utvecklingssamtal – krävande och utvecklande

På Gunnesboskolan i Lund är det eleverna som håller i utvecklingssamtalen.

Det ger dem en möjlighet att påverka sina studier och tvingar dem att reflektera över sin inlärning. Ulf, Clara, Minna och Marcus från 7A/7B tycker det är bra att de själva kan styra över vad som sägs på samtalet och att de får välja ut det de vill fokusera på- Man vet ju vad som ska tas upp och man är förberedd, säger Clara och de andra nickar instämmande.- Om man inte har förberett sig kan det bli pinsamt tyst, säger Ulf. De är alla överens om att det ibland hade varit skönt om läraren höll i samtalet för då hade de sluppit tänka och kunde komma mer oförberedda till samtalet.

Eleverna i år sju har haft två samtal och tycker alla att det var betydligt lättare på vårterminen. Det var lättare att prata eftersom de känner lärarna bättre och har fler arbeten i sin portfolio som de kan prata om. ”Man lär sig av sina misstag”, säger Marcus och menar att vårterminens samtal gick betydligt bättre, eftersom han reflekterat över höstens samtal och satt upp nya mål inför vårens samtal.

Monica Carlsson, är lärare i arbetsenhet år sju och berättar hur de förbereder eleverna:
–        ­Varje vecka har vi ett pass som heter lära@lära, där vi jobbar med studieteknik och andra metoder som underlättar lärandet. Två veckor innan utvecklingssamtalen används detta pass till att skriva manus för samtalet.

 

Mallen för detta manus ligger i Unikum och är indelad i tre delar:

 • Genomgång av gamla mål. Eleverna får visa uppgifter ur sin portfolio för att bevisa att de har jobbat med målen samt hur och om de har uppnått dem.
 • Genomgång av de aktuella kommentarerna i den aktuella IUP:n. Eleverna ska då försöka hitta någon röd tråd i kommentarerna för att kunna sätta upp ämnesövergripande mål.
 • Genomgång av nya mål. Här fastställer eleverna också de metoder de ska använda för att nå de nya målen.

Eleverna i år sju sparar digitala arbeten på sin egen dator, i bloggar som kallas digitala portfolior. Arbeten som de är extra stolta över eller som visar att de jobbat mot sitt mål förses med etiketten portfolio och de skriver sedan en motivering till varför de vill spara detta arbete under fliken portfolio i Unikum. Varje elev har också en plastmapp för pappersarbeten som de kallar portfolio. Det blir många portfolior!

Lärarna gör kontinuerliga formativa bedömningar av elevernas arbete och inför utvecklingssamtalen får eleverna tid att kommentera sina lokala pedagogiska planeringar (LPP:er). Kommentarerna skiftar mycket från elev till elev och Monica menar att lärarna kanske måste tvinga eleverna att skriva mer detaljerade kommentarer. Det är svårt att som lärare skriva engagerade kommentarer på en väldigt kort elevkommentar. De sammanfattande kommentarerna i deras manus till utvecklingssamtalen blir däremot oftast bättre. Monica understryker vikten av att eleverna är väl förberedda inför samtalet, annars tar de vuxna lätt över.


Den stora vinsten med att använda Unikum är att bedömningen blir mer öppen och lättillgänglig för alla
. Som lärare behöver man bara skriva bedömningen en gång istället för att skriva den både i sina egna papper och på elevernas arbeten. De formativa, kvalitativa bedömningarna tar mer tid, men känns också mer meningsfulla, säger Monica. Jobbigast är det kanske för föräldrarna som måste läsa omdömen i så många olika ämnen. Om de inte har varit inne och läst i Unikum kontinuerligt blir det väldigt mycket att läsa inför utvecklingssamtalet.

– Jag går igenom det som står på Unikum med mina föräldrar och vi får meddelande då något nytt har rapporterats, säger Minna.
– Ja, jag blir ”spamad” av Unikum hela tiden, säger Marcus.
–  Det är lite kluddigt att inte alla lärare gör likadant. Man får leta på olika ställen för att hitta omdömen och kommentarer, säger Ulf och de andra eleverna håller med.

 

Monica håller med eleverna i detta och menar att om systemet ska fungera är det viktigt att alla lärare använder sig av verktyget och skriver i matriserna och gör de kvalitativa bedömningarna. För att få matriserna att fungera riktigt bra krävs att de utvecklas, men tillsammans med den gula ”varningspricken” (=riskerar att inte nå lägsta kunskapskrav) kan man lätt se om en elev ligger i farozonen.

Både elever och lärare ser att eleverna faktiskt utvecklas genom att själva leda sina utvecklingssamtal, men det krävs mycket arbete från alla.Monica, som förra året arbetade med nior, kan dock se att arbetet ger effekt. De nior som slutade på Gunnesboskolan 2011 hade utvecklats mycket och var betydligt mer målmedvetna än de sjuor som precis har haft sitt andra utvecklingssamtal. Eleverna märker att de kan påverka sin situation och sina studier genom att aktivt reflektera och kommentera.


Kontaktuppgifter
Monica Carlsson, monica.carlsson@utb.lund.se
046-357963

Texten skriven av Stina Uddman, Höör

Trimmade notiser till föräldrar

Fler och fler skolor runt om i landet har nu igång med formativ bedömning, pedagogisk planering och bedömningsmatriser i Unikum. Kul att se!

Som ett brev på posten så har antalet notiser till föräldrar ökat kraftigt. För många föräldrar blir detta ett för stort informationsflöde, och därför tar vi nu bort de mest detaljerade notiserna, som kommer när någon klickat eller kommentarer i LPPer och matriser. Förändringen sker i slutet av vecka 13.  Notiser till föräldrar när man tilldelar en LPP eller Matris behåller vi.

Vi kommer göra fler uppdateringar kring notiser under året, baserat på era synpunkter på användarträffar och i forumen. Det gäller bland annat hur vi kan separera notiser för er som är både föräldrar och lärare, och hur man kan se till att de viktigaste notiserna lyfts fram, och de mindre viktiga tonas ned.

Tack för alla synpunkter!
// Jonas

Nya, fräscha funktioner i LPPn

Den blomstertid nu kommer …

I vintras började vi göra förbättringar i funktionerna för LPPn och redan vid nyår kunde ni börja göra snygga, inspirerande planeringar med bild, fet stil och länkningar.

Nu gör vi ytterligare förbättringarna och inom någon vecka kommer vi släppa den nya, förbättrade layouten. Målet har varit att göra LPPn mer ”elevvänlig” och överskådlig, både för elever och föräldrar. För lärarnas del har vi fokuserat på göra bedömningen efter ett arbetsområde enklare, genom att man smidigt kan nå kommentarer och eventuella bedömningsmatriser när man jobbar med en klass.

Planeringen kommer att se ut så här:

Ingressen väcker intresse

 

Vad har vi då gjort?

 • Vi har lagt till möjligheten att ha en ingress i LPPn. Grundidéen med ingressen är att den ska rama in och väcka intresse för arbetsområdet hos eleverna
 • Vi har flyttat ner kommentars-rutan, för att få ett enklare och ”cleanare” gränssnitt.
 • Vi har infört två lägen för hur LPPn kan visas – antingen som ”översikt” eller med ”innehåll”. Översikten visar ingressen + de olika rubrikerna – så att man lätt kan navigera sig till det området som är mest aktuellt just nu. ”Innehåll” visar just allt innehåll som finns under varje rubrik
 • Kopplingar till läroplanen kommer alltid att vara dolda, men kan nås lätt av både elever, föräldrar, lärare genom en enkel knapp-tryckning

Vi vill passa på att tacka alla er som med lust och engagemang varit med och tyckt till kring detta och vill/hoppas att era elever kommer få /ännu mer/ nytta av planeringarna.

/Lotta och hela Unikumgänget